Bolig

Bostøtte, midlertidig botilbud, varig bolig, leie kommunal bolig.

Bostøtte (husbanken.no)

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Leie kommunal bolig

Du kan søke om å leie kommunal bolig om du har problemer med å skaffe bolig på det private boligmarkedet på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold.