Arbeidsområder i NAV

NAV trenger dyktige medarbeidere med forskjellig bakgrunn. Med NAV-kontor i hver kommune og over hundre spesialenheter er mulighetene mange.

NAV er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming og etnisk bakgrunn. NAV er IA-virksomhet og vi vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

NAV-kontoret

På NAV-kontorene i kommunene jobber veiledere med oppfølging og veiledning av brukere – både av enkeltmennesker og arbeidsgivere. Her trenger vi medmennesker som har empati og forståelse for situasjonen til brukerne våre, er positive og løsningsdyktige.

Mange utdannelser fra universitet og høgskole er aktuelle.

Ytelsesenheter

Ytelsesenhetene jobber med saksbehandling og fatter vedtak om økonomiske ytelser. Eksempel på ytelser er dagpenger, uføretrygd, grunn- og hjelpestønad, pensjon, barnetrygd, kontantstøtte og barnebidrag.

IT

NAV IT er en del av Arbeids- og velferdsdirektoratet, og har ansvaret for en av landets største og mest spennende systemporteføljer. Avdelingen består av rundt 640 medarbeidere som jobber med å drifte og utvikle tjenester som virkelig betyr noe i menneskers hverdag. Målet er å lage verdens beste velferdsløsninger. 

Større eierskap til utviklingsarbeidet. For å styrke og akselerere utviklingsarbeidet i NAV har vi nylig reorganisert IT-området. Sentrale elementer i ny modell er større eierskap til egen utvikling, kontinuerlige leveranser og tettere dialog med brukerne våre.

Kursen er satt. Kulturelt er vi på vei. Med en mer fleksibel og digitalt tilpasset organisasjonsmodell kan vi levere raskere, bedre og mer kostnadseffektive løsninger. Vi kaller det en digital transformasjon. 

Vil du utvikle det som betyr noe? Nå søker vi samfunnsengasjerte utviklere til å bli med og lage neste generasjons velferdsløsninger. Har du lyst til å gjøre en forskjell? Les mer og se ledige stillinger.  

Ledelse

NAV trenger dyktige ledere som er tydelige, tilstede og løsningsdyktige, og gode på mellommenneskelige relasjoner. NAV har 1400 ledere på ulike nivåer.

Stabs- og støttefunksjoner

NAV har behov for medarbeidere innen ulike stabs- og støttefunksjoner, som for eksempel betjening av sentralbord, arkiv, personalarbeid, økonomi- og sekretærfunksjoner og administrasjon.

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeids- og velferdsdirektoratet styrer, leder og følger opp arbeids- og velferdsetatens virksomhet.

Direktoratet er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet, gir innspill i budsjett- og utviklingssaker, legger rammer og strategier for NAVs tjenester og ytelser, utvikler arbeids- og velferdsetatens ordninger og tjenester, utarbeider arbeidsmarkedsanalyser og statistikk, støtter etaten på områdene kommunikasjon, HR, administrasjon, økonomi og anskaffelser.

Etterspurt kompetanse er for eksempel samfunnsvitere, sosiologer, jurister, økonomer, IKT- og prosjektkompetanse.