Utviklingen i sykefraværet de siste 20 år

Arbeid og Velferd nr. 3-2009

Av Jon Petter Nossen og Ola Thune

Formålet med artikkelen er å analysere utviklingen i sykefraværet over tid for å gi et bedre grunnlag for å forstå svingningene i den offisielle sykefraværsstatistikken. Datagrunnlaget er NAVs statistikk over sykepenger betalt av folketrygden i årene 1989-2008. Analysen er begrenset til lønnstakere, og data gjelder derfor sykefravær utover arbeidsgiverperioden på 16 kalenderdager (14 dager før 1998). Vi fokuserer på antall sykepengedager per lønnstaker, og dekomponerer dette i andelen lønnstakere med sykefravær utover arbeidsgiverperioden og antall fraværsdager per lønnstaker med slikt fravær. Det gis fordelinger etter kjønn, alder, fylke og diagnose. Til slutt drøftes en del forhold som kan være med på å forklare svingningene over tid.