Sykepenger ved langvarig eller kronisk sykdom - hvem benytter refusjonsordningen?

Arbeid og velferd nr. 3-2014

Av Ingunn Helde og Jon Petter Nossen

Artikkelen omhandler en særordning for personer med risiko for særlig stort sykefravær som følge av langvarig eller kronisk sykdom, eller sykdom som kan føre til hyppige fravær i en begrenset periode. Arbeidsgivere kan etter søknad slippe å betale sykepenger de første 16 dagene (arbeidsgiverperioden). Søkelyset rettes mot hvordan refusjonsordningen har vært brukt og hvordan arbeidstakerne som er omfattet av den fordeler seg på kjennetegn som for eksempel kjønn, alder og diagnose. Videre undersøkes det i hvilken grad refusjonsgruppen skiller seg fra arbeidstakere med legemeldt sykefravær generelt, og i hvilken grad de som er med i ordningen fortsetter i arbeid.