Bakgrunn for innføringen av skjermingstillegg

Dersom levealderen i befolkningen øker, vil levealdersjustering føre til at alderspensjonen din ved uttak fra 67 år vil bli lavere enn for eldre årskull. Arbeidsføre kan kompensere for virkningen av levealdersjustering ved å arbeide lenger og utsette uttaket av alderspensjon. Uføre personer har ikke denne muligheten, og skjermingstillegget er derfor innført for å gi denne gruppen en delvis skjerming.

Skjermingstillegget skal skjerme for om lag halvparten av levealdersjusteringen. Det betyr at uføre får en samlet alderspensjon som tilsvarer det en arbeidsfør person med samme opptjening får dersom han eller hun velger å kompensere for halvparten av levealdersjusteringen ved å utsette uttaket av alderspensjon noen måneder etter fylte 67 år. Les mer om levealdersjustering.

Beregning av skjermingstillegget

Skjermingstillegget beregnes som en prosentandel av den alderspensjonen du ville fått dersom du tok ut 100 prosent alderspensjon ved 67 år. Fordi effekten av levealdersjusteringen blir sterkere for hvert årskull, vil også prosentandelen øke for hvert årskull. Prosentsatsene for de aktuelle årskullene er gjengitt i tabellen nedenfor.

 

Årskull:

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

Prosentsats i skjermingstillegget

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,51

1,76

2,01

2,27

2,52

 

Skjermingstillegget fastsettes ved å multiplisere prosentsatsen med din basispensjon delt på forholdstallet for ditt årskull ved 67 år, det vil si den alderspensjonen du ville fått dersom du tok ut 100 prosent alderspensjon ved 67 år. Basispensjonen er pensjonen din beregnet før levealdersjusteringen foretas. Hvis du har pensjonsrett som gjenlevende ektefelle inkludert i pensjonen din, vil denne inngå i basispensjonen og i grunnlaget for skjermingstillegg.

Eksempel:

Anne, født i 1945, har en basispensjon på 200 000. For personer født i 1945 er forholdstallet ved 67 år 1,010 og dersom Anne tok ut 100 prosent alderspensjon fra 67 år, ville hun fått 198 020 kroner. Skjermingstillegget for 1945-kullet er 0,50 prosent av dette. Det betyr at Anne får 990 kroner i skjermingstillegg per år.

Gradering, uttak og regulering

Skjermingstillegget justeres med uføregraden ved 67 år. Dersom du er 50 prosent ufør, vil du få 50 prosent av fullt skjermingstillegg.

Skjermingstillegget er uavhengig av uttaksgraden på alderspensjonen. Det betyr at hele skjermingstillegget ditt utbetales uavhengig av hvilken uttaksgrad du har på alderspensjonen. Les mer om fleksibelt uttak av alderspensjon. Skjermingstillegget blir heller ikke omregnet om du endrer sivilstand.

Skjermingstillegget reguleres på samme måte som resten av alderspensjonen din. Les mer om regulering av alderspensjon

Midlertidig ordning frem til og med 2019

Skjermingstillegget var opprinnelig en midlertidig ordning som omfattet årskullene 1944-1951. Regjeringen har varslet at den endelige skjermingsordningen for uføre vil bli tilpasset til hvordan den arbeidsføre delen av befolkningen velger å tilpasse seg levealdersjusteringen. Det skal gjøres en ny vurdering av skjermingsordningen, opprinnelig planlagt gjennomført i 2018. Departementet tar nå sikte på å foreta en bred vurdering av uføres alderspensjon slik at et eventuelt lovforslag kan behandles i Stortinget våren 2019. Fra januar 2019 og utover vil personer født i 1952 ha overgang fra uføretrygd til alderspensjon. Det er derfor vedtatt en forlengelse av skjermingsordningen, i påvente av en mer langsiktig løsning. Skjermingsordningen utvides til også å omfatte uføre født i 1952 og 1953 fra 1. januar 2019.