Endringer i vilkår for ytelser etter folketrygdloven

  • Kvalifiseringsperioden som kreves for å ha rett til en ytelse fra folketrygden økes fra tre til fem år. Kvalifiseringsperiode er den tiden du har opparbeidet deg rettigheter til ytelse fra folketrygden.
  • Særrettigheter for å ha rett til en ytelse og gunstige beregningsregler for flyktninger oppheves.
  • For AFP i offentlig sektor gjelder lovendringen kun opphevingen av reglene om gunstigere beregning for flyktninger.
  • Det innføres supplerende stønad til uføre flyktninger.