Tidslinjen gir en oversikt over de viktigste hendelsene i saken etter at vi i 2017 fikk den første kjennelsen fra Trygderetten som påpekte at vi ikke hadde hensyntatt EØS-reglene (forordning 883/04) i vår saksbehandling.

Linjen gir en oversikt over de viktigste hendelsene i denne perioden, hva vi har foretatt oss til hvilket tidspunkt, og hvilken dialog vi har hatt med for eksempel Trygderetten og Arbeids- og sosialdepartementet (ASD).

Fram til 16. juni 2017 stadfestet Trygderetten NAVs vedtak om avslag, stans, opphør tilbake i tid og tilbakekreving av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger når bruker ikke oppholdt seg i Norge.

Se tidslinjen.