Hvem kan få?

NAV skal finne et midlertidig botilbud til deg i akutte situasjoner hvis du ikke klarer dette selv. Slike nødssituasjoner kan være ved brann, familie- eller samlivsbrudd eller hvis du har blitt kastet ut fra stedet du bodde.

Hva kan du få?

NAV skal finne et konkret og tilgjengelig botilbud. Hvis du ikke har penger til å betale for den midlertidige boligen selv, kan du søke om økonomisk sosialhjelp.

Du kan få opphold på et pensjonat, hospits eller et annet husvære som egner seg.

NAV skal sikre at det midlertidige botilbudet er forsvarlig. Kravet til botilbud er strengere hvis det er barnefamilier eller ungdom som skal benytte botilbudet. Les om krav til midlertidig botilbud.

Hvor lenge kan du få?

Et midlertidig botilbud skal hjelpe deg i en akutt situasjon, og bør kun unntaksvis vare mer enn 3 måneder. NAV skal gi deg råd og veiledning for å hjelpe deg til et varig botilbud.

Hvis du ikke klarer å ivareta interessene dine på boligmarkedet, kan NAV-kontoret bistå deg praktisk med å skaffe en bolig ved for eksempel å kontakte utleiere eller bli med på visning.

Hvordan søker du?

Hvis du er i en akutt situasjon uten et sted å bo, kan du ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.

Klage

Du har rett til å klage på vedtaket fra NAV. Klagefrist er 3 uker fra du mottar vedtaket.