Ytelser til gjenlevende

Statistikk pr. 30. mars 2021

Tabeller

Gjenlevende ektefelle med pensjon / overgangsstønad

Barnepensjonister

Ytelse til gjenlevende ektefelle (eller samboer / partner)

I mars 2021 var det 13800 personer som mottok pensjon eller overgangsstønad som gjenlevende ektefelle/samboer/partner. På samme tidspunkt i 2020 var antallet 14100. Nedgangen fra 2020 til 2021 er på 2,1 prosent. I mars 2011 var antallet mottakere 21200

Ni av ti personer med ytelse til gjenlevende ektefelle er kvinner. Andelen har holdt seg relativt stabil de siste ti årene. Pensjonen er inntektsprøvd og gis til personer med lav inntekt.

Gjennomsnittlig alder for mottakerne var 56,1 år i mars 2021. Ytelse til gjenlevende ektefelle er en egen ytelse til personer under 67 år. For enker og enkemenn som er 67 år eller eldre, er i stedet såkalt gjenlevenderett eller gjenlevendetillegg i alderspensjonen aktuelt. Personer som er 67 år eller mer, inngår ikke i statistikken som presenteres her.

Andelen gjenlevende ektefeller med redusert pensjon/overgangsstønad har gått noe ned fra 2020. I mars 2021 var andelen 82,4 prosent – mot 82,5 prosent på samme tidspunkt i 2020. Andelen var 75,2 prosent i mars 2011.

Barnepensjonister

Barnepensjon gis til barn som har mistet en eller begge foreldrene (omtales noen ganger som gjenlevende barn). Antall barnepensjonister var 11200 i mars 2021. På samme tidspunkt i 2020 var antallet mottakere 11300. I mars 2011 var antallet mottakere 13600.

Gjennomsnittlig alder for mottakere av barnepensjon var 12,6 år i mars 2021. På dette tidspunktet var videre det 51,1 prosent gutter og 48,9 prosent jenter som fikk utbetalt barnepensjon.

Pensjon til tidligere familiepleiere

I mars 2021 var det 15 personer som mottok pensjon som tidligere familiepleier. Antallet mottakere har vært lavt i lengre tid. I mars 2011 var antallet om lag 100.