Ytelser til gjenlevende

Statistikk pr. 31. desember 2020

Tabeller

Gjenlevende ektefelle med pensjon / overgangsstønad

Antall mottakere. Kjønn, alder og fylke. Desember 2011-2020 (pdf)   (xlsx)

Redusert ytelse. Alder. Antall og andel. Desember 2011-2020 (pdf)   (xlsx)

Barnepensjonister

Antall mottakere. Kjønn, alder og fylke. Desember 2011-2020 (pdf)   (xlsx)

Ytelse til gjenlevende ektefelle (eller samboer / partner)

I desember 2020 var det 13900 personer som mottok pensjon eller overgangsstønad som gjenlevende ektefelle/samboer/partner. Det har vært noe nedgang i antall mottakere de siste årene. På samme tidspunkt i 2019 var antallet 14200. Nedgangen fra 2019 til 2020 er på 2,4 prosent. I desember 2010 var antallet mottakere 21500

Ni av ti personer med ytelse til gjenlevende ektefelle er kvinner. Andelen har holdt seg relativt stabil de siste ti årene. Pensjonen er inntektsprøvd og gis til personer med lav inntekt.

Gjennomsnittlig alder for mottakerne var 56,1 år i desember 2020. Ytelse til gjenlevende ektefelle er en egen ytelse til personer under 67 år. For enker og enkemenn som er 67 år eller eldre, er i stedet såkalt gjenlevenderett eller gjenlevendetillegg i alderspensjonen aktuelt. Personer som er 67 år eller mer, inngår ikke i statistikken som presenteres her.

Andelen gjenlevende ektefeller med redusert pensjon/overgangsstønad har gått noe ned fra 2019. I desember 2020 var andelen 82,6prosent – mot 82,9 prosent på samme tidspunkt i 2019. Andelen var 74,7 prosent i desember 2010.

Barnepensjonister

Barnepensjon gis til barn som har mistet en eller begge foreldrene (omtales noen ganger som gjenlevende barn). Antall barnepensjonister var 11200 i desember 2020. På samme tidspunkt i 2019 var antallet mottakere 11300. I desember 2010 var antallet mottakere 13500.

Gjennomsnittlig alder for mottakere av barnepensjon var 12,6 år i desember 2020. I desember 2020 var det 51,1 prosent gutter og 48,9 prosent jenter som fikk utbetalt barnepensjon.

Pensjon til tidligere familiepleiere

I desember 2020 var det 17 personer som mottok pensjon som tidligere familiepleier. Antallet mottakere har vært lavt i lengre tid. I desember 2010 var antallet 104.