Arkiv - Alderspensjon pr. 30. september 1999-2008

Tabeller

Utviklingen for alderspensjonister

Ved utgangen av 3. kvartal 2008 var det 641 548 personer som mottok alderspensjon. De siste fire årene har antallet økt med drøyt 16 000 personer. Andelen med tilleggspensjon har økt fra 87 prosent pr. 30. september 1999 til 93 prosent pr. 30. september 2008.

Alderspensjonister 85 år og over øker for hvert år. Ved utgangen av 3. kvartal 2008 var andelen 18 prosent. Det er Oslo som har størst andel alderspensjonister over 85 år, med en andel på 21 prosent.  Finnmark har færrest alderspensjonister over 85 år med 13 prosent.

Pr. 30. september 2008 var det 193 826 alderspensjonister med minstepensjon. Oslo hadde lavest andel med 18,7 prosent, mens Sogn og Fjordane lå høyest med 38,5 prosent.

Antall nye alderspensjonister var 29 870 i 1.-3. kvartal 2008. De siste årene har det vært økning i antall nye alderspensjonister, men fra 1.-3. kvartal 2007 til 1.-3. kvartal 2008 er det en nedgang på nærmere 1 400. Dette er i overensstemmelse med befolkningstall fra SSB. Andelen med tilleggspensjon har økt fra 90 prosent i 1.-3. kvartal 1999 til 95 prosent i 2008. Andelen minstepensjonister blant nye alderspensjonister i 1.-3. kvartal gikk ned fra 30 prosent i 1999 til 20,5 prosent i 2008.