Arkiv - Alderspensjon pr. 30. juni 2002-2011

Tabeller

NB! Tallene for 2009 og 2010 er noe korrigert. Tabellene over gjennomsnittlig pensjon mangler foreløpig.

Utviklingen i antall alderspensjonister

Fra og med 1. januar 2011 trådte den nye ordningen for alderspensjon i kraft. Fra det tidspunkt har mange rett til alderspensjon fra og med fylte 62 år. Man kan velge å ta ut gradert pensjon; 20%, 40%, 50%, 60%, 80%. I tillegg er det også mulig å kombinere alderspensjonen med andre ytelser, for eksempel uførepensjon. Antall alderspensjonister økte med nærmere 41 000 fra 30. juni 2010 til 30. juni 2011, slik at antall personer som mottok alderspensjon ved utgangen av 1. halvår 2011 er 697 331. Menn står for 30 100 av denne økningen, dvs. 74 prosent. Til sammenlikning var økningen fra utgangen av 1. halvår 2009 til 1. halvår 2010 på ca. 12 200 personer. Aldersgruppa som er kommet inn fra og med 2011, 62-66 år, utgjør 24 035 alderspensjonister. Av disse er 83,5 prosent menn. Kvinner har altså i langt mindre grad enn menn benyttet seg av muligheten til å gå av med alderspensjon tidligere.

I tillegg til den nye aldersgruppa, fortsetter aldersgruppa 67-69 år å øke. Det er 13 000 flere alderspensjonister i denne aldersgruppa pr. 30. juni 2011 enn det var pr. 30. juni 2010.

I den nye ordningen gis pensjonstillegg og minstenivåtillegg som en erstatning for særtillegg.Andelen med tilleggspensjon har økt fra 88,9 prosent ved utgangen av 1. halvår 2002 til 94,1 prosent ved utgangen av 1. halvår 2011.

Akershus har den høyeste andelen 62-66-åringer i forhold til totaltallet i fylket med 4,3 prosent. Lavest andel med 62-66-åringer har Nordland med 2,5 prosent. Oslo har den høyeste andelen alderspensjonister 85 år og over med nærmere 20 prosent, mens Finnmark ligger lavest med 12,6 prosent.

Av de 697 331 alderspensjonistene ved utgangen av 1. halvår 2011 er det ca 4 500 som har tatt ut gradert pensjon, mens ca. 44 000 har tatt ut 100 % pensjon etter nye regler. Resten av pensjonistene hører inn under den gamle ordningen. Ved utgangen av 1. halvår 2011 utgjorde menn 72,5 prosent av dem som tok ut gradert pensjon. Dette er en liten nedgang siden utgangen av 1. kvartal da mennene utgjorde 74,7 prosent.

Det er drøyt 1 000 pensjonister som har alderspensjon i kombinasjon med uførepensjon pr. 30. juni 2011. Pr 31. mars 2011 var det nærmere 800.

På grunn av omlegging til nytt saksbehandlingssystem for pensjon i NAV, finnes det ikke tilgangstall for alderspensjonister for januar 2009. Prosentandelene for delytelsene er beregnet ut fra tallene for februar-juni. Antall nye alderspensjonister i 1. halvår 2011 er 51 683, som er over dobbelt så mange som antall nye alderspensjonister i 1. halvår 2010. Drøyt 25 000 av disse var i aldersgruppa 62-66 år. Andel nye alderspensjonister med tilleggspensjon økte fra 91,2 prosent i 1. halvår 2002 til 98,1 prosent i 1. halvår 2011.