Arkiv - Alderspensjon. Juni 2016

Statistikk pr. juni 2016

Statistikknotat

Tabeller

Utviklingen på alderspensjons-området

Antall

Ved utgangen av 2. kvartal 2016 er det 882 200 personer som mottar alderspensjon, en økning på 28 000 eller 3 prosent sammenliknet med 2. kvartal 2015. Selv om antall alderspensjonister øker, går antall nye alderspensjonister ned sammenliknet med første halvår i fjor. I første halvår var det 34 000 nye alderspensjonister. Dette er 3 500 færre enn i fjor.

Nye alderspensjonister

Antall nye alderspensjonister i 1. kvartal 2016 er 15 900, mens antall nye i 1. kvartal 2015 var 18 100, dvs. en nedgang på, eller 12,5 prosent. Nedgangen skyldes i hovedsak færre nye 67-årige alderspensjonister.

Færre jobber

57 prosent av alderspensjonistene i alderen 62–66 år var i jobb ved utgangen av 2. kvartal 2016. Det er en nedgang på 2 prosentpoeng fra samme periode i 2015. Syv av ti 62-årige alderspensjonister kombinerer pensjon med arbeid. Denne andelen synker til fem av ti blant 66-åringene. 

Aldersgruppa 62-66 år

90 500 personer i alderen 62-66 år mottar alderspensjon. Det betyr at 32 prosent av befolkningen i denne aldersgruppen mottar alderspensjon. Dette er en økning på 4 300 personer sammenliknet med for ett år siden.

Det er flest menn som tar ut alderspensjon før fylte 67 år. 46 prosent av mennene og 18 prosent av kvinnene i alderen 62-66 år tok ut alderspensjon i juni 2016.

Tilleggspensjon

Tilleggspensjon gis til alderspensjonister som har tjent opp pensjonspoeng gjennom å ha vært i arbeid eller hatt andre typer pensjonsopptjening. Andelen med tilleggspensjon har økt fra 92 prosent i juni 2007 til 96 prosent i juni 2016. Det er særlig blant kvinnene at andelen med tilleggspensjon øker, fordi stadig flere kvinnelige alderspensjonister har vært yrkesaktive.

Minstepensjonister

Antall alderspensjonister med minstepensjon ved utgangen av 2. kvartal 2016 er 140 200, dvs. en nedgang på 5 200 personer fra utgangen av 2. kvartal 2015. Andelen med minstepensjon i forhold til alle alderspensjonister er 18 prosent ved utgangen av 2. kvartal 2016. 29 prosent av kvinnene og 5 prosent av mennene er minstepensjonister.

 

Fakta

Endrede fylkes- og kommunetall

I oktober 2015 foretok posten en årlig endring i postnummer og adresser. Dette har spesielt slått ut i Trondheim og Bamble hvor en del personer har mistet sin geografiske tilknytning i datavarehuset og har havnet i kategorien ukjent (fylke, kommune, bydel). Det pågår et arbeid med å rette dette, i tillegg jobbes det også med å endre oppbygningen av geografiske felt/variable i datavarehuset. Dette antas å være klart før sommeren 2016.