NAVs utgifter på vegne av folketrygden, etter hovedområde. 2008-2011. 1 000 kr

  2008 2009 2010 2011
I alt ) 264 804 585 291 624 369 308 926 330 328 948 199
Stønad til fødsel og adopsjon 12 366 821 13 850 284 14 813 926 15 783 273
Dagpenger fiskere og fangstmenn i alt 22 000 28 000 24 000 42 000
Dagpenger i alt 4 375 600 9 748 571 12 198 508 11 112 302
Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. 476 063 935 338 658 711 723 145
Stønad til enslig mor eller far 3 720 967 3 792 035 3 833 429 3 809 645
Sykepenger 31 403 538 36 335 867 34 631 699 34 747 593
Ytelser under arbeidsavklaring 1) - - 27 517 646 36 325 825
Rehabiliteringspenger 8 858 123 10 305 906 2 149 310 -
Ytelser til yrkesrettet attføring 10 781 226 11 171 353 2 649 627 -
Uførhet 56 525 507 60 326 224 55 391 081 56 664 869
Grunn- og hjelpestønad, hjelpemider 8 453 795 8 543 917 8 669 337 8 491 626
Alderdom 105 383 342 112 844 687 121 088 169 135 496 494
Etterlatte 2 494 998 2 481 851 2 484 698 2 504 734
Gravferdsstønad 129 611 148 117 158 039 167 985
Diverse utgifter 187 537 408 432 331 386 568 479
Spesialisthelsetjeneste 2 833 528 3 114 024 3 343 009 3 531 132
Legemidler m.v. 8 491 170 8 726 243 9 247 023 9 199 783
Refusjon av egenbetaling 3 504 999 3 609 270 4 370 359 4 256 172
Helsetjenester i kommunene 4 795 762 5 254 250 5 366 373 5 523 143
1) Fra 1. mars 2010 ble rehabiliteringspenger,
attføringspenger og tidsbegrenset uførepensjon erstattet av arbeidsavklaringspenger
For øvrig kan det være mindre avvik i forhold til det offisielle statsregnskapet

NAVs utgifter på vegne av folketrygden, etter post. 2008-2011. 1 000 kr

  2008 2009 2010 2011
I alt 264 804 585 291 624 369 308 926 330 328 948 199
Stønad til fødsel og adopsjon 12 366 821 13 850 284 14 813 926 15 783 273
Foreldrepenger ved fødsel 11 576 808 12 992 338 13 919 957 14 926 071
Engangsstønad ved fødsel og adopsjon 392 296 418 446 403 387 364 182
Feriepenger av foreldrepenger 312 659 358 805 384 840 396 584
Foreldrepenger ved adopsjon 85 058 80 695 105 742 96 437
Dagpenger fiskere og fangstmenn i alt 22 000 28 000 24 000 42 000
Stønad under arbeidsløyse til fiskere og fangstmenn 22 000 28 000 24 000 42 000
Dagpenger i alt 4 375 600 9 748 571 12 198 508 11 112 302
Dagpenger 4 375 600 9 748 571 12 198 508 11 112 302
Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. 476 063 935 338 658 711 723 145
Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. 476 063 935 338 658 711 723 145
Stønad til enslig mor eller far 3 720 967 3 792 035 3 833 429 3 809 645
Overgangsstønad 2 282 309 2 451 181 2 539 865 2 553 131
Stønad til barnetilsyn 427 493 421 706 386 080 365 359
Utdanningsstønad 55 424 54 276 51 186 54 157
Tilskudd til flytting for å komme i arbeid 188 - - -
Forskutteringa v underholdsbidrag 955 552 864 872 856 299 836 998
Sykepenger 31 403 538 36 335 867 34 631 699 34 747 593
Sykepenger for arbeidstakere 27 662 663 32 092 195 30 357 763 30 653 720
Sykepenger for selvstendige 1 574 575 1 846 219 1 747 375 1 615 482
Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m. 442 572 513 052 498 457 507 525
Tilskudd til tilretteleggingstiltak mv 247 781 273 783 239 374 248 912
Refusjon bedriftshelsetjenester 12 111 - - -
Feriepenger av sykepenger 1 463 836 1 610 618 1 788 730 1 721 955
Ytelser under arbeidsavklaring 1) - - 27 517 646 36 325 825
Arbeidsavklaringspenger 1) - - 27 517 646 35 531 473
Tilleggsstønad - - - 501 481
Legeerklæringer_ - - - 292 872
Rehabiliteringspenger 8 858 123 10 305 906 2 149 310 -
Rehabiliteringspenger 8 599 149 10 031 230 1 867 361 -
Legeerklæringer 258 974 274 676 281 949 -
Ytelser til yrkesrettet attføring 10 781 226 11 171 353 2 649 627 -
Attføringspenger 9 751 517 10 649 061 2 135 649 -
Attføringsstønad 1 029 709 522 292 513 978 -
Uførhet 56 525 507 60 326 224 55 391 081 56 664 869
Grunnpensjon 18 596 076 19 230 404 20 124 833 21 231 729
Tilleggspensjon 28 474 246 29 911 672 31 426 020 33 117 035
Særtillegg 1 626 165 1 918 650 2 044 685 2 117 577
Foreløpig uførepensjon 166 225 21 768 13 280 14 112
Tidsbegrenset uførestønad 7 492 266 9 072 502 1 597 854 -
Menerstatning ved yrkesskade 96 850 98 354 110 819 111 871
Yrkesskadetrygd gml. Lovgivning 73 679 72 875 73 589 72 545
Grunn- og hjelpestønad, hjelpemider 8 453 795 8 543 917 8 669 337 8 491 626
Grunnstønad 1 583 339 1 639 450 1 665 275 1 699 311
Hjelpestønad 1 659 681 1 712 593 1 713 910 1 720 018
Hjelpemidler m.v. under arbeid og utdanning 106 955 101 211 109 912 124 580
Tilskudd til biler 912 557 850 181 703 289 665 336
Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler 2 828 188 2 766 851 2 819 382 2 628 825
Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenest 112 578 137 764 163 630 192 037
Ortopediske hjelpemidler 798 818 868 304 950 946 984 705
Høreapparater 451 678 467 565 542 993 476 815
Alderdom 105 383 342 112 844 687 121 088 169 135 496 494
Grunnpensjon 39 851 225 41 791 226 44 115 647 48 196 055
Tilleggspensjon 60 208 357 65 255 859 71 063 082 81 517 255
Ventetillegg 56 052 43 655 34 154 25 252
Særtillegg 5 267 706 5 753 947 5 875 286 5 757 933
Etterlatte 2 494 998 2 481 851 2 484 698 2 504 734
Grunnpensjon 1 265 425 1 290 341 1 294 537 1 306 816
Tilleggspensjon 1 141 515 1 086 473 1 079 621 1 085 104
Særtillegg 78 756 97 872 103 456 106 351
Utdanningsstønad 885 567 679 436
Stønad til barnetilsyn 8 418 6 599 6 406 6 027
Gravferdsstønad 129 611 148 117 158 039 167 985
Gravferdsstønad 129 611 148 117 158 039 167 985
Diverse utgifter 187 537 408 432 331 386 568 479
Sykestønadsutgifter i utlandet 65 452 287 918 237 672 446 120
Pasienter fra gjensidighetsland mv. 122 084 120 514 93 714 122 359
Spesialisthelsetjeneste 2 833 528 3 114 024 3 343 009 3 531 132
Spesialisthjelp 1 156 043 1 291 486 1 369 127 1 402 493
Psykologhjelp 167 763 178 970 190 272 193 577
Private laboratorier og røntgensinstitutt 1 159 776 1 282 719 1 374 990 1 483 168
Legemidler 349 946 360 849 408 620 451 894
Legemidler m.v. 8 491 170 8 726 243 9 247 023 9 199 783
Legemidler 7 282 079 7 394 315 7 805 742 7 690 203
Legeerklæring, individuell refusjon av legemidler - - 1 420 4 089
Medisinsk forbrukesmateriell 1 209 091 1 331 928 1 439 861 1 505 491
Refusjon av egenbetaling 3 504 999 3 609 270 4 370 359 4 256 172
Egenbetaling, egenandelstak 1 3 337 199 3 434 097 4 191 727 4 090 645
Egenbetaling, egenandelstak 2 167 800 175 173 178 632 165 527
Helsetjenester i kommunene 4 795 762 5 254 250 5 366 373 5 523 143
Fastlønnsordning, fysioterapeuter 209 454 233 439 234 722 259 485
Allmennlegehjelp 2 801 772 3 131 495 3 283 463 3 396 686
Fysioterapi 1 589 838 1 668 032 1 615 024 1 614 729
Jordmorhjelp 38 980 41 937 42 643 46 563
Kiropraktorbehandling 84 310 101 724 109 708 118 266
Logopedisk og ortopedisk behandling 71 408 77 622 80 814 87 414
1) Fra 1. mars 2010 ble rehabiliteringspenger,
attføringspenger og tidsbegrenset uførepensjon erstattet av arbeidsavklaringspenger
For øvrig kan det være mindre avvik i forhold til det offisielle statsregnskapet