Tabell 2. Personer med avgang fra status nedsatt arbeidsevne eller arbeidssøker 4 kvartal 2015 som 2 kvartal 2016 var registrert som arbeidstaker. Fylkesfordelt. Prosent.