På 1940-tallet startet etaten å produsere en månedlig publikasjon kalt Arbeidsmarkedet. Denne publikasjonen inneholdt bl.a. statistikk over sysselsetting, arbeidssøkere og ledige stillinger. Fra og med 1959 til og med 1966 skiftet publikasjonen navn til Arbeidskraftstatistikk. I 1965 startet man publisering av en rapport om utviklingen på arbeidsmarkedet som inneholdt tabellvedlegg over etatens statistikkproduksjon. Denne publikasjonen ble etter hvert utbygget og utgitt månedlig under navnet Månedsrapport om utviklingen på arbeidsmarkedet. I 1984 ble publikasjonen erstattet av en egen månedlig tabellpublikasjon Arbeidsmarkedsstatistikk. I 1990 byttet denne navn til Månedsstatistikk om arbeidsmarkedet. I oktober 2012 startet NAV publiseringen av supplerende arbeidsmarkedsstatistikk. Denne baserer seg i stor grad på Månedsstatistikk om arbeidsmarkedet.

5.1 Brudd og endringer

2017 2. halvår: Samarbeid med aktører i markedet og forbedring av innhentingsmetodene

Antallet nye utlysninger i NAVs stillingsportal økte betraktelig etter at det ble inngått samarbeid med ulike aktører i markedet og fordi NAV forbedret innhentingsmetodene. Samarbeidet startet våren 2017 men volumet av endringen var relativt lite før august 2017. Bruddet var i hovedsak ferdig i januar 2018. Det markerte økning i statistikken over ledige stillinger i perioden august 2017 til januar 2018 kan derfor ikke tolkes som en økning i etterspørsel etter arbeidskraft alene.  Statistikk for antall ledige stillinger er fra 2019 sammenliknbar med samme periode året før.

2017 - 2020 Kommune- og regionsreform

Fra 1. januar 2018 ble fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag slått sammen til Trøndelag. I tillegg ble kommunene 1624 Rissa og 1718 Leksvik slått sammen til 5054 Indre Fosen. Kommunene i Trøndelag fikk nye kommunenummer.

I Vestfold ble kommunene 0709 Larvik og 0728 Lardal slått sammen til 0712 Larvik. 0702 Holmestrand og 0714 Hof ble slått sammen til 0715 Holmestrand. 0722 Nøtterøy og 0723 Tjøme ble slått sammen til 0729 Færder.

Ved beregning av historiske tall er de tidligere fylkene og kommunene slått sammen.

2017 - Kommunesammenslåing i Vestfold

Fra 1. januar 2017 ble kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og det meste av 0720 Stokke slått sammen til 0710 Sandefjord. Samtidig ble området Vear overført fra Stokke til 0704 Tønsberg. I statistikken er de tre tidligere kommunene sammenslått til ny kommune 0710 Sandefjord.

2012 – Endring i statistikken fordelt på fylke

Fra og med oktober 2012 danner arbeidssted grunnlaget for statistikk over ledige stillinger fordelt på fylke. Tidligere ble fylkestilhørigheten til NAV-kontor stillingen var tilknyttet benyttet ved publisering av fylkesfordeling. Begge fordelingsvariable for fylke er imidlertid tilgjengelige i NAV for uttak av statistikk. Sammenlignbare tidsserier for fylke basert på arbeidssted er tilgjengelig på Nav.no under Tidsserier, Årsgjennomsnitt.

Statistikken som fordeler seg på bostedsadresse registrert i Arena inkluderer kategorien Øvrige områder. I denne kategorien inngår Svalbard og Jan Mayen.

I forhold til dette gjelder følgende for den enkelte publikasjon eller statistikk:

«Hovedtall, statistikk som gjelder stillinger»:

Grunnlag for fylkesfordeling i denne statistikken er arbeidssted. Dette gjelder fra og med hovedtallspublisering per 2. november 2012, det vil si statistikk per utgangen av oktober 2012. For tidligere perioder er fylkesvariabel i denne statistikken basert på fylkestilhørighet til NAV-kontor stillingen var tilknyttet..

«Supplerende arbeidsmarkedsstatistikk, statistikk som gjelder stillinger»:

Grunnlag for fylkesfordeling i denne statistikken er arbeidssted. «Supplerende arbeidsmarkedsstatistikk» er ny statistikk fra og med oktober 2012 og er supplerende statistikk til «Hovedtall om arbeidsmarkedet».

«Månedsstatistikk, statistikk som gjelder stillinger»:

Grunnlag for fylkesfordeling i denne statistikken er fylkestilhørighet til NAV-kontor stillingen er tilknyttet. «Månedsstatistikken» fases ut fra og med oktober 2012, men publikasjonen oppdateres til og med desember 2012 og vil ligge på Nav.no under Arkiv – Månedsstatistikk.

«Historisk statistikk, statistikk som gjelder stillinger»:

Grunnlag for fylkesfordeling i denne statistikken er fylkestilhørighet til NAV-kontor stillingen er tilknyttet.

2012 - Brudd i statistikken fordelt på yrke

Revidert Standard for Yrkesklassifisering (STYRK-08) ble innført i Arena og i statistikken i januar 2012. Basert på konverteringsnøkkel fra SSB har NAV omkodet alle gamle yrkeskoder til STYRK-08, både i Arena og i statistikk. Denne omkodingen legges til grunn for yrkestall for perioden 2001-2011 som skal være sammenliknbare med yrkestall for 2012 og framover. Yrkesfordeling basert på omkodingen er å betrakte som beregnede verdier. NAV bruker disse til å beregne årsendring og til å sesongjustere yrkestallene. Du kan lese mer om bruddet her.

2006 - Sammenslåing av Aetat og Trygdeetaten

Fra og med 1. juli 2006 er Aetat og Trygdeetaten slått sammen til én etat.

2003 - Endret definisjon av tilgang ledige stillinger

NAV endret definisjon av tilgang stillinger fra og med januar 2004. Statistikken omfattet fra 2004 ikke lenger kortvarige vakter meld til NAV. Se månedsstatistikk om arbeidsmarkedet desember 2003 og 2004 for å se effekten av bruddet.

2001 - Brudd i statistikken fordelt på yrke

I forbindelse med innføring av nytt saksbehandlingssystem endret NAV i 2001 yrkesklassifiseringssystem fra Nordisk Yrkesklassifisering (NYK-65) til Standard Yrkesklassifisering (STYRK). STYRK er basert på ILO-standarden ISCO-88. Dette medfører brudd i forhold til tidligere publisert statistikk over arbeidssøkere og stillinger. Det er beregnet tilsvarende tall bakover i tid fra og med januar 2000. I tabellene er tidligere publiserte tall for januar 2000 til april 2001 omregnet til fordeling basert på STYRK.

2001 - Nytt saksbehandlingssystem gav fiktiv nedgang i beholdningen av ledige stillinger

I perioden mai 2001 til oktober 2003 ble det innførte nytt saksbehandlingssystem. Endringer i skjema og enkelte presiseringer i instrukser til ytre etat kan ha påvirket tallene noe.

Det nye systemet, som benevnes Arena, erstatter SOFA-søker/-stilling, samt de gamle systemene for dagpenger, tiltak og attføring. I samme periode ble det tatt i bruk et nytt Datavarehus som innebærer endringer i bearbeidingen av statistikken. Ved innføring av nytt saksbehandlingssystem er også rutiner og metoder for registrering av arbeidssøkere og stillinger endret for å forbedre de tjenester som leveres til arbeidssøkere og arbeidsgivere.

Det skjedde en fiktiv nedgang i beholdningen av ledig stillinger etter innføringen av nytt saksbehandlingssystem. Dette betyr at det er blitt brudd i statistikken over beholdningen av ledige stillinger fra og med utgangen av mai 2001. For statistikk over tilgang ledige stillinger er det ubetydelige endringer på grunn av innføring av nytt saksbehandlingssystem.

2000 - Statistikken påvirket av etatens satsing på vikarmarkedet

Satsing på vikarformidling i en periode, særlig innen helse- og omsorgssektoren og undervisningssektoren, medførte at arbeidsgiverne meldte mange ledige stillinger til NAV som ellers ikke ville blitt offentliggjort.

1992 - Gradvis endring i oversikten over ledige stillinger

I 1980-årene ble det mer og mer vanlig at etaten registrerte ledige stillinger som ble offentliggjort i aviser og tidsskrifter, men som ikke var innmeldt. Dette førte derfor til at statistikken over ledige stillinger omfattet en stadig økende andel av alle offentliggjorte ledige stillinger. Sentraliseringen av stillingsregistreringen, som startet med en del prøvefylker på slutten av 1992, har også medvirket til en økning i andelen av offentliggjorte stillinger som  var med i etatens statistikk utover i 1990-årene. Nå regner vi med at stillingsstatistikken omfatter praktisk talt alle ledige stillinger som blir publisert gjennom aviser, tidsskrifter etc., men ikke stillinger kun utlyst på internett utenom nav.no.

1983 - Nytt it-system i gav brudd i statistikken

Før 1983 ble det samlet inn statistikk over ledige stillinger som ble meldt til NAV. Skjemaene inneholdt opplysninger om tilgang på stillinger i løpet av måneden, beholdning ved utgangen av måneden og antall formidlinger.

I 1983 ble det innført et it-basert system over ledige stillinger registrert i etaten (SOFA-stilling). Dette systemet medførte et brudd i statistikken over ledige stillinger både når det gjelder tilgangstall og beholdningstall.

5.2 Andre forhold med betydning for statistikken

Andre forhold som kan ha betydning for tolkningen av arbeidsmarkedsstatistikken fra NAV presenteres i arkfanen «Om tabellene» i de ulike rapportene på nav.no.