4.1 Definisjon av de viktigste arbeidssøkerbegrepene

Arbeidssøkere er betegnelsen på summen av helt ledige, delvis ledige, arbeidssøkere på tiltak og andre arbeidssøkere.

Arbeidssøkere er personer som søker arbeid ved NAV og som er tilgjengelige for det arbeidet som søkes. Hovedregelen er at man anses som arbeidssøker hos NAV hvis man har meldt seg eller fornyet meldingen i løpet av de to siste ukene.

I statistikken vises beholdningstall ved utgangen av måneden hvis ikke annet er oppgitt.

Helt ledige arbeidssøkere: Omfatter alle arbeidssøkere som har vært uten arbeid de siste to ukene. Omtales ofte bare som «Helt ledige» i statistikken.

Delvis ledige arbeidssøkere: Omfatter alle arbeidssøkere som har hatt arbeid i løpet av de to siste ukene, men som har arbeidet mindre enn normal arbeidstid og som søker arbeid med lengre arbeidstid. Omtales ofte bare som «Delvis ledige» i statistikken.

Permitterte arbeidssøkere: Omfatter antall helt permitterte og delvis permitterte (med innskrenket arbeidstid). Helt permitterte er inkludert i statistikken over helt ledige, mens delvis permitterte er med i statistikken over delvis ledige.

Arbeidssøkere på tiltak: Omfatter alle arbeidssøkere som ved opptellingstidspunktet deltar på arbeidsrettede tiltak. Disse er ikke en del av «Helt ledige arbeidssøkere».

Andre arbeidssøkere: Omfatter jobbskiftesøkere som er i arbeid og som søker ny jobb ved å registrere seg hos NAV, skoleelever/studenter som søker jobb i forbindelse med ferie fra eller samtidig med skolegang/studier, men som har skolegang/studier som hovedaktivitet samt egenetablerere med dagpenger som er under etablering av egen virksomhet. Omtales ofte bare som «Andre» i statistikken.

4.2 Definisjoner av fordelingsvariabler og grupperinger

4.2.1 Livsoppholdsytelser/stønader til arbeidssøkere

Det finnes ulike livsoppholdsytelser arbeidssøkere kan motta fra NAV:

  • Dagpenger
  • Tiltakspenger
  • Ventelønn

Dagpenger kan mottas av helt ledige og delvis ledige arbeidssøkere. Dagpenger kan også ytes når en arbeidssøker er på tiltak.

Tiltakspenger ytes til arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, og som ikke mottar dagpenger eller arbeidsavklaringspenger. Overtallige statsansatte som blir oppsagt, og som ikke får nytt fast arbeid før fratreden, kan søke om ventelønn. Ventelønn har i hovedsak samme formål som dagpenger. Full ventelønn tilsvarer 66 prosent av lønn ved fratredelse.

4.2.2 Varighet og langtidsledige

Varighet som arbeidssøker eller med nedsatt arbeidsevne

Varighet regnes fra det tidspunktet en person første gang melder seg som arbeidssøker eller når personen melder seg som arbeidssøker etter avbrudd på minst 4 ukers varighet. Personer med tidligere nedsatt arbeidsevne teller med i varigheten. Avbrudd er perioder hvor personen ikke er arbeidssøker, for eksempel som følge av arbeid.

Varighet som helt ledig

Varigheten som helt ledig er et sentralt begrep i statistikken. Varigheten regnes fra det tidspunkt en person første gang melder seg som helt arbeidsledig eller når personen melder seg som helt arbeidsledig etter avbrudd av minst to ukers varighet. Avbrudd omfatter: Deltakelse i arbeidsmarkedstiltak, heltidsarbeid, deltidsarbeid og perioder hvor personen ikke er arbeidssøker. Varigheten er definert som en sammenhengende ledighetsperiode der de nevnte brudd ikke har forekommet.

Definisjon av ledighetens varighet ble endret fra og med mai 2001. For endringstall er det benyttet sammenlignbare tall fra og med mai 2001. Den beregnede konsekvensen av endringen er en fiktiv nedgang i antall langtidsledige på ca. 2 prosent fra april til mai 2001.

Langtidsledige

Langtidsledige i statistikken omfatter helt ledige som har hatt en sammenhengende ledighetsperiode på minst 26 uker.

4.2.3 Alder

Alder er regnet i fylte år på tidspunkt for oppdatering av statistikken.

4.2.4 Yrkesklassifisering

Arbeidssøkere fordelt på yrker foreligger fra og med 1964 og fremover. Yrkesgrupperingen ble endret i 1966 basert på nordisk yrkesklassifisering (NYK). NYK ble benyttet til og med 2000. Fra og med 2001 gikk man over til Standard Yrkesklassifisering (STYRK) som er basert på ILO-standarden ISCO-88. I januar 2012 byttet NAV til en ny revisjon av Standard for yrkesklassifisering, STYRK–08, som er basert på ILO-standarden ISCO-08. NAV benytter og publiserer en egen hovedinndeling av yrkene.

4.2.5 Geografi

Bostedsadresse registrert i saksbehandlingssystemet Arena blir benyttet som grunnlag ved fordeling av arbeidssøkere på kommune. Fra og med oktober 2012 er også fordelinger på fylke med grunnlag i nevnte bostedsadresse innført i arbeidssøkerstatistikken. Tidligere ble fylkestilhørighet for arbeidssøkers NAV-kontor benyttet ved publisering av fylkesfordelt statistikk. Begge fordelingsvariable for fylke er tilgjengelige i NAV for uttak av statistikk. Sammenlignbare tidsserier for fylke basert på bostedsadresse er tilgjengelig på nav.no under tidsserier, Årsgjennomsnitt.  

Statistikken som fordeler seg på bostedsadresse registrert i Arena inkluderer kategorien Øvrige områder. I denne kategorien inngår Svalbard og Jan Mayen.

For den enkelte statistikk eller publikasjon er dette forklart nærmere under «5. Historikk og sammenlignbarhet over tid, 5.3 Brudd og endringer, 2012 – Endringer i statistikken fordelt på fylke».

4.2.6 Høyeste påbegynte utdanningsnivå

Arbeidssøkere fordelt på utdanningsnivå tar utgangspunkt i selvrapportert høyeste påbegynte utdanningsnivå.

4.2.7 Arbeidsstyrke

NAVs arbeidsstyrke er utarbeidet med utgangspunkt i sysselsettingstall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og registrerte helt arbeidsledige fra NAV. Sysselsettingstallene er basert på SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU).Ved beregning av helt ledige i prosent av arbeidsstyrken brukes i utgangspunktet arbeidsstyrketall fra året før. De første månedene i året vil  arbeidsstyrke fra to år tidligere benyttes. Bytte av arbeidsstyrke avhenger av når sysselsettingstallene fra SSB er tilgjengelige. 

Eksempel: De første månedene av 2013 brukes arbeidsstyrketall fra 2011 ved beregning av helt ledige i prosent av arbeidsstyrken. Fra april/mai byttes det til arbeidsstyrke fra 2012.

4.2.8 Prosent av arbeidsstyrken i fjor

 Denne variabelen viser ledighetsprosenten slik den var for den gitte gruppen for ett år siden. Prosenten er beregnet ved å dele antallet arbeidsledige i den aktuelle måneden på arbeidsstyrken året før. Dette medfører at det kan være små avvik fra det som ble offentliggjort ett år tidligere for samme måned, fordi man nå har fått nye arbeidsstyrketall, jamfør 4.2.7.

 Eksempel: I januar 2014 benyttet vi arbeidsstyrketall for 2012 til å beregne ledighetsprosenten. I januar 2015 benyttes arbeidsstyrketall for 2013 til å beregne ledighetsprosenten for januar 2014.

4.2.9 Innvandrerbakgrunn

Personer med innvandrerbakgrunn er personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre, og som er registrert bosatt i Norge

4.3 Kilde til variabler brukt i statistikken

 

4.3.1 Arbeidsmarkedsstatus Arbeidsmarkedsstatusen setter seg sammen av flere opplysninger som oppstår under saksbehandling i NAVs saksbehandlingssystemer, meldekortet og registreringen.

4.3.2 Livsoppholdsytelser/stønader til arbeidssøkere

Livsoppholdsytelser/stønader til arbeidssøkere bestemmes fra saksbehandlingen i NAVs saksbehandlingssystem Arena. Statistikk bruker opplysningen om vedtak om ytelse til å klassifisere om personen er mottaker av ytelsen. 

4.3.2 Varighet og langtidsledige Varighet beregnes av statistikk og har ingen statistikk ekstern kilde.

4.3.3 Alder og kjønn Personens alder beregnes fra fødselsdato som hentes fra folkeregister etter registrering. Kjønn hentes fra folkeregister etter registrering.

4.3.4 Yrkesklassifisering Personen opplyser om siste yrke ved registrering. Dersom personen etterpå fyller ut CV på arbeidsplassen.no brukes opplysninger derifra.  Tidligere ble CV fra NAVs saksbehandlingssystem Arena benyttet som kilde for denne opplysningen. 

4.3.5 Høyeste påbegynte utdanningsnivå Personen opplyser om høyeste påbegynt utdanningsnivå ved registrering. Dersom personen etterpå fyller ut CV på arbeidsplassen.no brukes opplysninger derifra.  Tidligere ble CV fra NAVs saksbehandlingssystem Arena benyttet som kilde for denne opplysningen. 

4.3.6 Geografi Bostedsadresse registrert i saksbehandlingssystemet Arena blir benyttet som grunnlag ved fordeling av arbeidssøkere på kommune. (Hentet direkte fra 4.2.5 Geografi)

4.3.7 Innvandrerbakgrunn NAV bruker opplysninger om fødeland til personen og dens foreldre fra folkeregister til å utlede innvandrerbakgrunn.