Tabell 8. Personer med avgang fra status nedsatt arbeidsevne som 6 måneder senere var registrert som arbeidstaker. Jan 2012- juni 2013. Antall og prosent.

'