Tabell 6. Personer med avgang fra status nedsatt arbeidsevne 4 kvartal 2012 fordelt på kjønn og status på arbeidsmarkedet 2 kvartal 2013. Antall og prosent.

1) Stønadene omfatter dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller alderspensjon.
2) Denne gruppen omfatter blant annet selvstendig næringsdrivende, personer som har påbegynt utdanning, førstegangstjeneste, eller som er hjemmeværende og blir forsørget av andre.