Tabell 6. Personer med avgang fra status nedsatt arbeidsevne 3 kvartal 2019 fordelt på kjønn og status på arbeidsmarkedet 1 kvartal 2020. Antall og prosent.

Status på arbeidsmarkedet etter 6 måneder_____________________Kjønn___________________
I altMennKvinner
Antall i alt18510808010430
Kun arbeidstaker27,129,625,1
Arbeidstakere med stønad 1)15,811,719,0
Arbeidssøker4,55,63,7
Nedsatt arbeidsevne2,93,32,6
Uføretrygd37,035,438,1
Alderspensjon0,40,80,2
Annet 2)12,213,511,2
1) Stønadene omfatter dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller alderspensjon.
2) Denne gruppen omfatter blant annet selvstendig næringsdrivende, personer som har påbegynt utdanning, førstegangstjeneste, eller som er hjemmeværende og blir forsørget av andre.