Tabell 4. Personer med avgang fra status arbeidssøker 3 kvartal 2019 fordelt på kjønn og status på arbeidsmarkedet 1 kvartal 2020. Antall og prosent.

Status på arbeidsmarkedet etter 6 måneder_________________________Kjønn_____________________
I altMennKvinner
Antall i alt419542148120473
Kun arbeidstaker57,056,557,5
Arbeidstakere med stønad 1)8,37,29,4
Arbeidssøker6,07,14,8
Nedsatt arbeidsevne8,78,68,9
Uføretrygd0,60,50,7
Alderspensjon0,50,70,3
Annet 2)18,919,418,4
1) Stønadene omfatter dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller alderspensjon.
2) Denne gruppen omfatter blant annet selvstendig næringsdrivende, personer som har påbegynt utdanning, førstegangstjeneste, eller som er hjemmeværende og blir forsørget av andre.