Status på arbeidsmarkedet______Grunnskole og ikke fullført VGSBestått videregående avsluttende utdanningHøyskole og universitetUkjentI alt
Antall i alt7843755173782 054
Kun arbeidstaker21512313293563
Arbeidstakere med stønad 1)154628297395
Arbeidssøker30913824237726
- helt ledige24010917826553
- delvis ledige23930769
- arbeidssøkere på tiltak462034 104
Nedsatt arbeidsevne3388107156
Alderspensjon13 51132
Utdanning (kun høyskole/universitet) 10  15
Annet 2)60314630167
1) Stønadene omfatter dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller alderspensjon.
2) Denne gruppen omfatter blant annet selvstendig næringsdrivende, førstegangstjeneste, uførepensjon, eller som er hjemmeværende og blir forsørget av andre.