Status på arbeidsmarkedet______InnvandrerIkke-innvandrerI alt
Antall i alt8821 1692 051
Kun arbeidstaker227336563
Arbeidstakere med stønad 1)151242393
Arbeidssøker341384725
- helt ledige269283552
- delvis ledige204969
- arbeidssøkere på tiltak5252104
Nedsatt arbeidsevne5997156
Alderspensjon 3132
Annet 2)10379182
1) Stønadene omfatter dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller alderspensjon.
2) Denne gruppen omfatter blant annet selvstendig næringsdrivende, førstegangstjeneste, uførepensjon, eller som er hjemmeværende og blir forsørget av andre.