Takster for sykmelding og dialogmeldinger

Takstene er tilpasset bruk av ny, digital sykmelding.

Sykmelding og takster:

L1 kan kreves for hver sykmelding. Det vil si at L1 kan kreves mer enn en gang pr sykmeldingstilfelle.

L4 kan kreves i sykmeldingstilfeller når utdypende opplysninger gis, når sykmeldingen passerer 7/8, 17 og 39 uker, samt ved besvarelse av valgfrie spørsmål om arbeidsavklaringspenger ved 39 uker. Dvs. at L4 kan kreves inntil fire ganger pr. sykmeldingstilfelle. L1 kan kreves hver gang L4 kreves.

Dialogmeldinger og takster:

Dialogmeldinger initiert fra NAV:

Dialogmeldingenes innhold og ordlyd er identisk med dagens standardiserte brev fra NAV, forskjellen er at de sendes elektronisk i stedet for i papirformat, og således legger seg direkte inn i sykmelders journalsystem, og NAV vil få umiddelbart tilgang til disse meldingene i sitt interne system.

I de fleste tilfellene er dette brev/dialogmeldinger til informasjon for lege/sykmelder. Dialogmeldingen som innkaller til dialogmøte 2 og 3 åpner for at sykmelder kan besvare disse, eventuelt med forslag til ny møtetid/-sted hvis foreslått tid og sted ikke passer for ham. Disse erstatter således bruk av telefontid eller skriftlig besvarelse fra sykmelder. Denne kommunikasjonen mellom NAV og sykmelder har ikke blitt honorert i dagens brevform og vil heller ikke bli det når de gjøres elektronisk.

I brevet/dialogmeldingen Forespørsel om pasient framgår det at legens besvarelse honoreres etter gjeldende takst. Denne taksten har hele tiden vært L8 og vil fortsatt være det når dialogmelding tas i bruk. Teksten vil bli presisert i brevet/dialogmeldingen slik at det blir tydeliggjort at det er denne taksten som gjelder.

Dialogmeldinger initiert fra sykmelder:

For innspill til NAV når en pasient blir sykmeldt/sykmelding forlenges, benyttes sykmeldingens felt 7.2, 7.3 eller 8.1. Dersom sykmelder utover dette henvender seg til NAV med spørsmål eller forslag angående en pasient, kan han benytte en uspesifisert dialogmelding. Det er ikke knyttet honorar til slike henvendelser.