Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) er et tilbud til personer som på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse ikke har kommet inn i arbeidslivet, er i ferd med å falle ut av det eller falt ut, men som har en realistisk mulighet for å komme helt eller delvis tilbake i arbeidslivet. En viktig del av tilbudet er kognitive tilnærminger som skal stimulere til endring i deltagernes tanker, følelser og atferd, for å slik øke sjansene for retur til arbeid.

Forskere ved Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering har nå gjennomført en undersøkelse av ARR-tilbudet, for å få mer kunnskap om sammenhengen med retur til arbeid. I alt har 318 personer deltatt i undersøkelsen. Deltakerne fikk enten ARR døgn- eller dagtilbud, eller et arbeidsrettet tiltak i regi av NAV. Kontrollgruppen utgjorde 73 testpersoner som var i jobb. Deltagerne fikk samme spørreskjema og tester ved ankomst, avreise, 3 måneder etter ankomst og 12 måneder etter ankomst. Funnene tyder på at tilbudet gir bedring på ulike helsemål og at bedringen er varig.

- Vi finner en klar bedring i psykisk helse og arbeidsevne blant de som deltok på ARR, sammenlignet med kontrollgruppene, forteller prosjektleder Thomas Johansen. – Bedringen vedvarte da vi undersøkte deltakerne ett år senere.

Les rapporten Kognitive tiltak innen arbeidsrettet rehabilitering: Endring i oppmerksomhet, hukommelse og fleksibilitet

Oppmerksomhet – en motor for andre kognitive funksjoner

Selv om forskerne fant liten endring i kognitiv fungering i løpet av ARR-oppholdet, så de likevel at ARR-deltakerne hadde en tydelig bedring i evnen til fokusert og vedvarende oppmerksomhet tre og tolv måneder etter deltakelsen. De fant også en sammenheng mellom bedret oppmerksomhet og sjansene for å være i arbeid ett år senere.

- Vårt viktigste funn er denne sammenhengen mellom bedring i fokusert og vedvarende oppmerksomhet og retur til arbeid. Dette er ny og nyttig kunnskap for alle aktører som jobber med arbeidsrettet rehabilitering, mener Johansen. - Oppmerksomhet er en viktig kognitiv funksjon, den kan ses på som en motor for andre kognitive funksjoner som hukommelse, språk og planlegging.

Planlegger nytt forskningsprosjekt

Forskerne er i gang med å planlegge et oppfølgingsprosjekt der de ønsker å se på effekter av ulike tiltak på kognitiv fungering og retur til jobb. Jobbfokusert kognitiv terapi er et tiltak de ønsker å prøve ut systematisk i ARR.

- Vi vet at ulike former for terapi og behandling ikke passer for alle deltagere i ARR. Både forskere og klinikere må holde seg oppdatert på evidensbaserte metoder, og på den måten «oppdatere» ARR-programmet. Dette kan vi forskere bare gjøre i samarbeid med klinikere og praktikere som er ekspertene på ARR, og i neste prosjekt vil vi prøve å involvere klinikere enda mer i forskningen, sier Johansen i en avsluttende kommentar.