Hva går forsøket ut på?

Forsøket med Supported Employment (SE-forsøket)  ble initiert av Arbeids- og sosialdepartementet i 2014. Formålet med forsøket er å kartlegge om individuell oppfølging basert på kvalitetskravene i metoden Supported Employment fører til at flere personer med nedsatt arbeidsevne får og beholder arbeid i ordinært arbeidsliv, sammenlignet med oppfølgingstiltak hvor det ikke er satt tilsvarende krav til at denne metodikken benyttes.

Forsøket er en randomisert kontrollert studie (RCT), der personer som har nedsatt arbeidsevne og behov for et oppfølgingstiltak for å komme i jobb blir trukket ut til deltakelse enten i SE-forsøket eller i et annet oppfølgingstiltak. De som arbeider med å bistå personer ut i arbeid i SE-forsøket er underlagt mer detaljerte og manualbaserte krav til arbeidsmåter fra NAV enn det som gjelder for andre oppfølgingstiltak.

Hvor foregår forsøket?

Forsøket foregår i syv fylker: Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Møre og Romsdal, Nordland, Oppland og Rogaland. Det er utvalgte NAV kontor i hvert fylke som er tilknyttet forsøket, og tiltaket leveres av en tiltaksarrangør i hvert fylke.

Tidsramme

Forsøket vil foregå til og med 2018. Arbeids- og velferdsdirektoratet har ansvar for å koordinere og følge opp fylkesprosjektene. I 2018 vil forsøket bli evaluert.

Organisering

Arbeids- og velferdsdirektoratet har ansvar for å koordinere forsøket. Det er koordinatorer for forsøket i samtlige forsøksfylker. NAV er ansvarlig for innsøking av deltakere, og bistår i oppfølgingsarbeidet underveis i tiltaksperioden. Tiltaksarrangør i hvert fylke er ansvarlig for at deltakere i forsøket får oppfølging fra en dedikert jobbspesialist som bistår dem i å komme i jobb, i tråd med kravene som stilles i metodikken.

Grad av implementering av metodikken undersøkes halvårlig i hvert fylke gjennom såkalte kvalitetsmålinger. Under disse målingene gjennomfører to til tre evaluatorer fra Arbeids- og velferdsdirektoratet eller i andre forsøksfylker intervjuer med nøkkelpersonell og deltakere, observasjoner av arbeidsgiverkontakt og interne møter samt gjennomgang av dokumentasjon. Fylket får deretter en rapport som vurderer graden av implementering av metodikken basert på IPS-kvalitetsskalaen.

Forskning viser at det er sammenheng mellom gode resultater og høy skår på kvalitetsskalaen. Selv om IPS-kvalitetsskala er utviklet for en metodikk rettet mot personer med moderate til alvorlige psykiske lidelser, vil hoveddelen av det som måles gjennom skalaen også være egnet til å måle implementering av SE-metodikk. Siden denne kvalitetsskalaen er den best dokumenterte kvalitetsskala som er tilgjengelig, benyttes den i forsøket med Supported Employment.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Arbeids- og velferdsdirektoratetSolveig TesdalEpost: Solveig.tesdal@nav.no  Mobil: 928 60 633