Flere unge i arbeid og aktivitet er en viktig del av NAVs samfunnsoppdrag, og unge som står utenfor arbeidslivet er en kilde til vedvarende bekymring. Fra 1. januar 2017 ble forsterket ungdomsinnsats innført i NAV, med målsetting om å få unge ledige under 30 år raskere over i arbeid, utdanning eller annen aktivitet. Bak satsingen ligger et tydelig politisk signal om at unge ledige skal prioriteres i NAV-kontorene, og et viktig element er at de skal få tilbud om individuell og arbeidsrettet oppfølging innen åtte uker. 

Forskere fra Fafo har evaluert satsingen på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Prosjektet omfatter både prosess- og resultatevaluering, og er basert på flere datakilder: Analyser av styringsdokumenter, casestudie som omfatter kvalitative intervjuer med ledere, veiledere og brukere ved fem ulike NAV-kontor, intervjuer med ansatte ved NAV Arbeidslivssenter og en nettsurvey besvart av 421 veiledere ved 156 NAV-kontor. Datainnsamlingen er gjennomført i 2018. I tillegg har forskerne analysert registerdata over unge ledige for perioden rett før og rett etter innføringen av forsterket ungdomsinnsats (2016-2018). Evalueringen gir slik et bilde av situasjonen i første fase etter innføringen. 

Forskerne finner at NAV oppfyller intensjonene bak innføringen av forsterket ungdomsinnsats, gjennom at unge prioriteres og at de får rask oppfølging. Det er vanlig å organisere ungdomsarbeidet i NAV-kontoret i egne ungdomsteam, og mange har også opprettet egne jobbklubber for unge. Evalueringen finner generelt et økt søkelys på unge og en positiv utvikling i kvaliteten på oppfølgingsarbeidet. Veiledere som er intervjuet i forbindelse med prosjektet, beskriver det å motivere og hjelpe unge til å fullføre videregående opplæring, som svært viktig. Samtidig brukes også tradisjonelle arbeidsmarkedstiltak overfor gruppen. Når det gjelder utfordringer i arbeidet, trekker veilederne frem det å ha nok tid til å følge opp unge brukere, samt tilgang til relevante praksisplasser. 

Registeranalysene av data over unge ledige for perioden 2016-2018 viser ikke økt overgang til arbeid verken én, tre, seks eller ni måneder etter at brukeren oppsøkte NAV. Forskerne har her brukt en kvasieksperimentell metode hvor de utnytter at innsatsen ble innført på Sør- og Vestlandet før resten av landet. De finner derimot økt overgang til ordinær utdanning etter tre og seks måneder, noe som er positivt med tanke på at mange av de unge brukerne har lav utdanning og lite arbeidserfaring. Konklusjonen i evalueringsrapporten er at NAV delvis har lykkes i å oppnå målene med satsingen, og at det langsiktige og metodiske arbeidet rettet mot unge må betraktes som en langtidsinvestering og ikke et arbeid som vil gi resultater på kort sikt. 

Forskerne anbefaler ut fra dette videreføring av forsterket ungdomsinnsats, med vektlegging av å videreutvikle og forsterke samarbeidet med arbeidsgivere, helsesektoren og andre etater. 

Les hele evalueringsrapporten her