Det er en klar sammenheng mellom bedriftens størrelse og om de velger å lyse ut stillingen sin offentlig. Blant bedrifter med 50 ansatte eller mer svarte 88 prosent at de brukte en offentlig rekrutteringskanal ved siste ansettelse. Kun 51 prosent av virksomhetene med mindre enn 50 ansatte gjorde det samme.

Store næringsvise forskjellerHele 91 prosent av offentlige virksomheter oppgir at de benyttet en offentlig rekrutteringskanal ved sin siste ansettelse. Deretter følger bedrifter innen helse- og sosialtjenester og undervisning.

Virksomhetene som sjelden lyste ut ledige stillinger offentlig finner vi innen jordbruk, skogbruk og fiske og innen bygge- og anleggsnæringen. I disse næringene er andelen offentlig utlyste stillinger henholdsvis 31 og 35 prosent. Dette stemmer også godt overens med resultatene fra 2017, der de samme næringene i liten grad benyttet seg av offentlig utlysning. Innen disse næringene er det mest vanlig å benytte eget nettverk ved rekruttering.

Liten forskjell mellom fylkeneNår vi tar hensyn til bedriftsstørrelse og næring ser vi at virksomhetene i Øst-Viken, Agder samt Vestfold og Telemark i mindre grad lyser ut ledige stillinger offentlig sammenliknet med de andre fylkene. Ellers er det ingen vesentlige forskjeller mellom fylkene.

Bruk av internett og sosiale medier ved rekruttering økerDen vanligste enkeltkanalen er virksomhetenes egen hjemmeside og deretter eget nettverk.Mange bruker også stillingsdatabaser på nett.

Det har vært en forskyvning av virksomhetenes bruk av rekrutteringskanaler de siste årene.Den største forskjellen fra 2012 er at det er blitt mindre vanlig å benytte seg av aviser, tidsskrifter og andre trykte medier som kanal. Mens 33 prosent av virksomhetene benyttet denne kanalen i 2012, gjorde kun 20 prosent det i 2019.

Bruken av sosiale medier som rekrutteringskanal har økt betydelig de siste årene, fra 12 prosent i 2016 til 25 prosent i 2019. Økningen gjelder alle næringer.

Hvilke rekrutteringskanaler benytter virksomhentene (pdf)