NAVs omverdensanalyse 2021: Koronapandemien kan framskynde omstillingen i arbeidslivet

Fram mot 2035 kan vi vente oss mangel på arbeidskraft, økt risiko for at flere havner utenfor arbeidslivet og høyere omstillingstakt på grunn av koronapandemien. Det er noen av konklusjonene i NAVs nye omverdensanalyse.

Det er fjerde gang NAV utgir en omverdensanalyse. Omverdensanalysen for 2021 tar for seg de viktigste samfunnstrendene som vil påvirke arbeids- og velferdsområdet fram til 2035 og konsekvenser dette kan få for NAV. 

– Det er viktig for NAV å være oppdatert på samfunnsutviklingen, slik at vi kan møte behovene og gripe mulighetene som kommer i årene fremover, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Rapporten har tre hovedkonklusjoner:

  • Raskere omstillingstakt i arbeidslivet: Endringene drives fram av teknologisk utvikling, globalisering og grønt skifte. Koronapandemien vil fremskynde omstillingen på flere områder. Det blir neppe mangel på jobber om noen år, men økt risiko for at enkelte grupper blir stående varig utenfor arbeidsmarkedet.  
  • Sterkere aldring og sentralisering – velferdsstaten utfordres: En kraftig økning i antall eldre gir økte krav til NAVs tjenester på hjelpemiddelområdet, mens utfordringene på pensjonsområdet blir håndterbare. Det blir sterk befolkningsvekst i de mest sentrale kommunene. I mindre sentrale strøk er det ventet befolkningsnedgang og sterk aldring som kan gi mangel på kvalifisert arbeidskraft.  
  • Digitalisering gir nye forventninger og muligheter: Folk vil i økende grad forvente mer koordinerte tjenester fra NAV og andre aktører. Datadrevne tjenester vil gi nye muligheter til å innfri disse forventningene og gi skreddersydde tjenester.

– Sett opp mot dagens situasjon med mange ledige, er det viktig å være klar over at vi i årene framover kan vente oss mangel på arbeidskraft på flere områder. Vi legger også til grunn at pandemien vil framskynde omstillingene i arbeidslivet ytterligere, og at folk må regne med å skifte jobb og oppdatere kompetansen sin oftere. Det stiller store krav til hver enkelt av oss, bedrifter og NAV, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Arbeidsmarkedet: Mangel på arbeidskraft

Fram mot 2035 venter NAV lav arbeidsledighet blant høyt utdannede og yrkesfagutdannede. Det innebærer at arbeidsgivere i perioder må innstille seg på å slite med å skaffe relevant og oppdatert kompetanse. Den største mangelen på arbeidskraft ventes å bli blant yrkesfagutdannede, særlig blant fagarbeidere innen helsefag og håndverksfag. Det ventes også mangel på sykepleiere.

– En viktig oppgave for NAV blir å lette omstillingene ved å utvikle tjenester som dekker behovene som oppstår. For å klare det er det nødvendig med spisskompetanse om arbeidsmarkedet og arbeidsinkludering samt tett samarbeid med næringslivet, sier Holte.

Teknologien vil skape mange nye jobber, men de vil komme i andre yrker og kan komme i andre deler av landet enn der jobbene forsvinner. 

OECDs anslag for antall jobber som kan bli automatisert bort i Norge, er 6 prosent. Det er en del lavere enn snittet for OECD-land og henger sammen med at vi har en høyt utdannet befolkning og mange jobber som krever høy kompetanse. I tillegg venter OECD at omkring én av fire jobber i Norge vil gjennomgå store endringer. Det gir størst utfordringer for de med lav kompetanse.

Befolkningen: Vekst og aldring

Befolkningsveksten ventes å bli lavere enn antatt i forrige omverdensanalyse fra 2019, men aldringen av befolkningen ventes å bli sterkere. Aldersgruppen over 67 år ventes å øke med over 40 prosent til 2035, mens det forventes en vekst på nær 70 prosent blant de over 75 år. Samtidig anslås det å bli 68 000 flere hjelpemiddelbrukere i 2035, noe som vil gi større behov for hjelpemidler fra NAV.

Bedre folkehelse trekker i retning av færre med helserelaterte ytelser. Om flere havner varig utenfor arbeidsmarkedet, er det likevel fare for at trenden kan snu. Det gir også risiko for at inntektsforskjellene kan fortsette å øke.

Innvandrerbefolkningen ventes å øke med 23 prosent fram til 2035. Dette er lavere enn anslagene fra forrige omverdensanalyse i 2019. 

– Lavere innvandring kan gjøre det lettere å få innpass på det norske arbeidsmarkedet. En forventet økning i andelen innvandrere med kompetanse som ikke er tilpasset arbeidslivets behov trekker i motsatt retning. Det skyldes lavere arbeidsinnvandring, og at en høyere andel trolig kommer gjennom familiegjenforening eller som flyktninger, sier Holte.

Digitalisering: Økte forventinger til NAV

Forventningene til NAV vil øke framover. Folk vil i større grad forvente at det offentlige koordinerer og leverer tjenester tilpasset den enkelte innbygger sin situasjon og behov. Tjenestetilbud og regelverk må utvikles for å ivareta nye forventninger og brukerbehov.

– I 2035 tror vi brukerne i større grad vil hjelpe seg selv gjennom digitale tjenester, informasjon og verktøy på internett. Det innebærer at NAV i større grad må klare å bygge gode relasjoner, ha oppdatert kunnskap og riktig kompetanse, sier Holte.