Flere eldre i arbeid gir gevinst på 40 mrd. per år

  • Økt levealder og flere friske leveår
  • Høyere utdanningsnivå blant eldre arbeidstakere
  • Pensjonsreformen i 2011, som gjorde det mer attraktivt å fortsette i jobb etter 62 år og lettere å kombinere arbeid og pensjon
  • Mer positive holdninger til eldre i arbeidslivet
Forventet yrkesaktivitet

Fakta

  • Delmål 1: Reduksjon i sykefraværet med 20 prosent sammenliknet med andre kvartal 2001.
  • Delmål 2: Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne.
  • Delmål 3: Yrkesaktivitet etter fylte 50 år skal økes med tolv måneder sammenliknet med 2009.