Antallet personer som mottok arbeidsavklaringspenger har økt med 166 personer i løpet av 2. kvartal 2020, noe som tilsvarer 2,0 prosents økning.   Ved utgangen av juni 2020 var 13 702 i alderen 18-66 år registrert med nedsatt arbeidsevne. Dette er en økning på 196 fra nyttår, tilsvarende 1,5 prosent. 

«Mens antall mottakere av arbeidsavklaringspenger ble kraftig redusert i 2018 og tidlig 2019, ser vi nå en økning», sier direktør Terje Tønnessen i NAV Vestfold og Telemark.

«En av grunnene er at tiltakene som ble innført i forbindelse med koronaepidemien har ført til at AAP-mottakere har fått forlenget ytelsen, noe som har økt beholdningen og redusert avgangen fra ordningen. Beholdningen påvirkes også av at personer som tidligere har gått ut av ordningen kommer tilbake. Enkelte av disse innvilges ny periode etter karenstiden», sier Tønnessen.

Antall unge under 30 år på arbeidsavklaringspenger har økt siden starten av dette året – men er redusert noe i juni. 1914 personer i denne aldersgruppen er på ordningen. «NAV i Vestfold og Telemark prioriterer arbeidet med de unge – og jobber for at unge mottakere av arbeidsavklaringspenger blir motivert til å få oppdatert sin kompetanse, ta mer utdanning og kvalifisere seg til egnet arbeid, slik at faren for utenforskap reduseres», sier Terje Tønnessen.