Trøndelag mangler 4000 arbeidstakere

Trønderske virksomheter er blant de mest optimistiske fylkene i landet når det gjelder forventet sysselsetting i tiden framover. I NAV Trøndelags bedriftsundersøkelse for 2019, som ble offentliggjort 9. mai, rapporterer drøyt 26 prosent, eller hver fjerde bedrift, at de forventer flere ansatte

Samtidig forventer i underkant av ni prosent færre ansatte. Dette gir en nettoforventning på 18 prosent, som er to prosent mer enn i fjor.

Her finner du rapporten fra bedriftsundersøkelsen for 2019


Selv om det er til dels store forskjeller mellom arbeidsmarkedsregionene i fylket, har samtlige en forventning om vekst. Optimismen er tydeligst i Trondheim, der hver fjerde bedrift ser for seg å ansette folk kommende år. I Orkladalen og kysten, samt Værnes-regionen og Malvik, Innherred og Inntrøndelag er andelen rundt hver fjerde bedrift. Namdalen og Innlandet har de laveste nettoforventningene på henholdsvis seks og ni prosent. Men også her er det flere bedrifter som ser for seg å ansette folk, enn bedrifter som ser for seg å nedbemanne.


Flere sliter med rekruttering

Selv om flertallet av bedriftene som har deltatt i undersøkelsen får tak i de folkene de trenger, ser vi at mangelen på kvalifisert arbeidskraft. Hele 17 prosent av bedriftene oppgir at de i løpet av siste år har mislyktes med rekruttering, eller tilsatt noen med lavere eller annen kompetanse. I fjorårets undersøkelse var denne andelen 15 prosent.


- På den ene siden er Trøndelag i godt driv. Vi har den laveste ledigheten siden åttitallet, og det er stor etterspørsel etter arbeidskraft i flere bransjer. Men for en del av de bedriftene som sliter med å få tak i arbeidskraft, er det stramme arbeidsmarkedet svært krevende, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.
Totalt er det estimert en mangel på nesten 4000 arbeidstakere i Trøndelag. Noen av de mest etterspurte yrkene er innenfor helse- og sosialfag, bygg og anlegg, og eiendomsdrift, og vi ser en økende etterspørsel etter program- og systemutviklere og yrker knyttet til IKT.


Mange er positive til inkludering

I årets undersøkelse er bedriftene for første gang spurt om de kan tenke seg å rekruttere personer som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet. Tre av fire bedrifter sier at de kunne tenke seg å rekruttere ungdom, ved behov for arbeidskraft. Nesten halvparten ser positivt på å rekruttere fremmedspråklige. 40 prosent sier de kan rekruttere arbeidssøkere med varierende helseutfordringer. Bedriftene er samtidig tydelige på at de trenger økonomisk støtte, eller faglig og praktisk hjelp til å ta imot kandidater.


- Dette stemmer godt overens med våre erfaringer, og forteller meg at vi har et potensial for å kunne inkludere flere. Vi har over 4500 helt ledige arbeidssøkere i fylket vårt i dag, over 14.000 med nedsatt arbeidsevne og 31.000 med uføretrygd, blant annet. Det må være mulig å koble flere av disse med arbeidsgivernes behov. Vi i NAV vil derfor fortsette å styrke kontakten vår med næringslivet og utvikle tjenestene våre, slik at vi får flere i jobb og samtidig sikret arbeidskraft til bedriftene, sier Wigum.