Sterk økning i sykefraværet i Trøndelag

Korona og luftveisplager preger sykefraværet for første kvartal i Trøndelag. Av 53 737 sykefraværstilfeller totalt, skyldes 13 374 tilfeller sykdommer i luftveiene.

Sykefraværet i Trøndelag for første kvartal er sterkt preget av koronapandemien. Dette til tross for at det første tilfellet med sykemelding grunnet korona i Trøndelag ble registrert først i uke 11 (9. mars). 

— Av totalt 53 737 sykefraværstilfeller totalt de første tre månedene av året, skyldes 1 763 koronadiagnose eller mistanke om dette. Tre uker med korona gir oss dermed et forvarsel om at pandemien vil sette et stort avtrykk i sykefraværsstatistikken for 2020, sier direktør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum.  

Få med langt sykefravær 

Det legemeldte sykefraværet i Trøndelag økte fra 5,7 prosent til 6,3 prosent, sammenlignet med første kvartal 2019.  

— Det er imidlertid positivt at andelen langtidssykmeldte fortsatt er lav. 62,7 prosent av alle sykefravær i første kvartal hadde en varighet på 16 dager og under. Andelen med langtidsfravær, de som er sykmeldt i 26 uker eller mer, er 6,4 prosent i år mot 7 prosent i fjor, påpeker Wigum. 

Rammer ulikt i yrker og kommuner 

Det er høyest sykefravær innenfor salgs- og serviceyrker med 8,6 prosent. Fraværet er spesielt høyt blant kvinner i disse yrkene med 10,1 prosent. Fraværet øker imidlertid mest blant håndverkere, fra 7,3 prosent i fjor til 9,5 prosent i år.   

— I midten av mars ble det som kjent en rask og gradvis økende spredning av koronaviruset. Dette gjorde utslag i ulik grad og hastighet for de ulike yrkesgruppene. Men vi ser at enkelte yrkesgrupper og kommuner ble rammet hardere enn andre. Frosta kommune har et sykefravær på 11,7 prosent, en økning på over 70 prosent fra samme periode i fjor. Det skyldes selvsagt de første ukene med korona, sier Wigum.  

Helse og sosial med høyest fravær 

Sykefraværet er fortsatt høyest innenfor næringen helse- og sosialtjenester med 9 prosent. 

— Hvis vi ser på sykefraværsstatistikken for næringer, ikke spesifikke yrker, er det fortsatt høyest fravær innen helse- og sosialtjenester. Denne næringen ligger tradisjonelt høyt og preges naturligvis også av korona. Men den største økningen i sykefraværet samlet sett for næringer ser vi innenfor omsetning og drift av fast eiendom. Her økte sykefraværet fra 4 prosent i første kvartal i fjor til 5 prosent i år. 

Flere med luftveisplager 

Muskel og skjelettlidelser er fortsatt den vanligste diagnosen, men sykdommer i luftveiene har som ventet en kraftig økning fra i fjor. Luftveisplager utgjør 24,9 prosent av alle sykefraværstilfeller i første kvartal mot 18,3 prosent for samme periode i fjor. Målt i tapte dagsverk er det muskel- og skjelettlidelser, og psykiske lidelser som omfatter flest.  

— Selv om koronasituasjonen våren 2020 må regnes som en unntakstilstand, er det fortsatt viktig for oss i NAV å ha fokus på å jobbe forebyggende og iverksette tiltak knyttet til sykefravær. Vi håper at trenden vi nå ser, med en nedgang i både permitterte og sykmeldte, gjør at vi kan fortsette denne jobben med samme styrke som før koronaen slo til.  

Fakta

Kommuneoversikt:  

Trondheim: 5,8 prosent 
Steinkjer: 7,5 prosent 
Stjørdal: 6,9 prosent 
Levanger: 5,8 prosent 
Verdal: 6,1 prosent 
Namsos: 7,1 prosent