Med ny IA-avtale er ikke lengre utvidet egenmeldingsrett nedfelt i Samarbeidsavtalen. Den enkelte virksomhet må derfor selv fastsette rutiner tilknyttet egenmeldingsrett. Her gir Folketrygdloven stort handlingsrom.

Maksimalt kan egenmelding benyttes i hele arbeidsgiverperioden, det vil si inntil 16 dager. Minimumskravet er inntil 3 dager, inntil 4 ganger i en 12-måneders rullerende periode. Vi oppfordrer ledelse og tillitsvalgte til å videreføre utvidet egenmeldingsrett og bli enige om rutiner på egen arbeidsplass. 

Grunntanken med en utvidet rett til egenmelding er at fraværet blir så kort som mulig og at man fra dag til dag kan vurdere om man er frisk nok til å vende tilbake på jobb. Naturlig nok er det viktig å ha kontakt med arbeidsgiver for å se på hvilke muligheter som finnes på arbeidsplassen sett opp mot arbeidsevne. Bruk av egenmelding er et tillitsbasert system, og det er de samme krav til nedsatt funksjons- og arbeidsevne som stilles til arbeidstaker som om du hadde gått til legen. Det er stor variasjon i hvordan en utvidet rett til bruk av egenmelding praktiseres ute på arbeidsplassene. Noen oppsøker lege tidlig «for sikkerhets skyld», mens andre opplever at fleksibiliteten med flere enn 3 egenmeldingsdager gir en raskere tilbakekomst til arbeidet.

Sett fra både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden er det viktig å ha gode rutiner knyttet til korttidsfravær, uansett om det er legemeldt eller egenmeldt. Ha god oversikt over historikk, er det mønster i fraværet, og når er tillit eller regelverk brutt, slik at grep må tas.

Ønsker du kontakt med oss på NAV Arbeidslivssenter Trøndelag? Her er vår kontaktinfo