16 855 registrerte arbeidssøkarar i Rogaland

Det blir stadig færre arbeidssøkarar i Rogaland.

Ferske tal frå NAV viser at det er 265 færre arbeidssrøkarar registrert hos NAV den siste veka. Dermed held den positive utviklinga fram for arbeidsmarknaden i Rogaland. 

9 319 personar er heilt utan arbeid i fylket. Det utgjer 3,6 prosent av arbeidsstyrken. Av desse er 5 473 menn, medan 3 846 kvinner heilt utan arbeid. 3,5 prosent av arbeidsstyrken er heilt utan arbeid på landsbasis. 6 649 personar er delvis utan arbeid i Rogaland. I denne gruppa er kjønnsfordelinga meir jamn. 3 377 menn er delvis utan arbeid, og talet for kvinner er 3 272. Delen delvis utan arbeid er på 2,6 prosent. For Noreg er det 2,7 prosent.

– Arbeidsløysa går nedover, veke for veke. Men det er mange som står heilt utan arbeid eller er delvis utan arbeid. Mange er permitterte og veit ikkje om dei får kome tilbake til jobben sin att. Eg vil derfor understreke kor viktig det er å gjere ein realistisk vurdering på om du trur du kjem tilbake til jobben din att, om du bør søkje ny jobb i andre bransjar og om du kan auke kompetansen din på eit område. Det er òg viktig at arbeidsgivarar gjer ei slik vurdering overfor dei permitterte arbeidstakarane sine, seier Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.

Stavanger og Sola er framleis kommunane med høgast arbeidsløyse

4,3 prosent står heilt utan arbeid i Stavanger, i Sandnes er det 4,1 prosent, medan Haugesund har 3,9 prosent. I den andre enden av skalaen er Bokn, Kvitsøy, Suldal og Sauda med høvesvis 0,9 prosent, 1,4 prosent, 1,5 prosent og 1,6 prosent.

Arbeidsløysa er stabil eller har ein nedgang i alle yrkesgrupper

Framleis er reiseliv og transport hardast ramma. 1 200 personar i denne næringa står heilt utan arbeid. Nesten 1 200 personar frå industrien er òg utan arbeid, og nesten 1 000 frå bygg- og anlegg er ramma av arbeidsløyse.
 

Arbeidsløysa i Rogalamd per 20.oktober 2020
Arbeidsløysa i Rogalamd per 20.oktober 2020