Det var nå 10 100 helt ledige arbeidssøkere, som tilsvarer 5,4 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 10 886 personer, som tilsvarer 5,8 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var det registrert 10 391 delvis ledige, som tilsvarer 5,5 prosent av arbeidsstyrken. Tall fra NAV viser at halvparten av de helt ledige er permitterte, mens det samme gjelder om lag 3 av 4 av de delvis ledige.

Den siste måneden har det vært en nedgang i antall helt ledige på nesten 6 000 personer og en økning i antall delvis ledige på 1 250 personer, hvorav det meste av økningen kom i de to første ukene i mai.

Fortsatt store forskjeller i ledigheten i Innlandet

– Det er fortsatt store forskjeller i arbeidsledigheten blant kommunene i Innlandet. Ved utgangen av mai var andelen helt ledige høyest i Trysil med 15,0 prosent, mens den var lavest i Lesja med 2,4 prosent. Av regionene våre var det Nord-Østerdal som hadde lavest andel helt ledige med 3,4 prosent, sier Emilsen.

Flest helt ledige innen reiseliv og transport

Denne måneden var det flest helt ledige innen reiseliv og transport med 1 800 personer. Deretter fulgte butikk- og salgsarbeid og serviceyrker og annet arbeid med henholdsvis 1 400 og 1 300 helt ledige arbeidssøkere. Disse yrkesgruppene hadde imidlertid også størst nedgang i antall helt ledige personer sammenlignet med mars. Mens reiseliv og transport og serviceyrker og annet arbeid hadde en økning i antall delvis ledige på henholdsvis 390 og 480 personer sammenlignet med mars, var denne økningen ubetydelig innen butikk- og salgsarbeid.

Lavere tilgang på ledige stillinger

I Innlandet var det i mai måned en tilgang på 1 568 ledige stillinger. Dette var 200 færre stillinger enn i samme måned i fjor. Det var flest nye ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg der en av tre av stillingene befant seg.

– Selv om ledigheten er svært høy og mange bedrifter opplever vanskelige tider, var det et høyere antall nye ledige stillinger per virkedag enn i mai i fjor innen flere yrkesgrupper, blant annet serviceyrker og annet arbeid, avslutter konstituert direktør Hans Petter Emilsen.

Statistikk

Hovedtall arbeidsmarkedet Innlandet mai 2020 - alle kommuner

Hovedtall permitterte Innlandet mai 2020 - alle kommuner

Infografikk - kart arbeidsmarkedet Innlandet mai 2020 - alle kommuner