Ved utgangen av oktober var det 5 076 helt ledige, som tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, det vil si helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 5 862, som tilsvarer 3,1 % av arbeidsstyrken. Antall delvis ledige var på 3 966, som tilsvarer 2,1 % av arbeidsstyrken. Tall fra NAV viser at 828 av de helt ledige og 1 402 av de delvis ledige er permitterte. Dette betyr at det er 538 færre permitterte enn i forrige måned. Til sammen utgjorde de permitterte nå 1,2 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet. 

Både den sesongjusterte ledigheten og den sesongjusterte bruttoledigheten har, etter den kraftige økningen i mars, vist en fallende trend. Den sesongjusterte ledigheten fortsatte å falle også i oktober.

Fortsatt lavest ledighet i Nord-Østerdal

I oktober hadde region Nord-Østerdal lavest andel helt ledige arbeidssøkere i fylket med 1,8 prosent. Dette var imidlertid noe høyere enn i forrige måned da denne andelen var på 1,6 prosent. Også andelen delvis ledige var lavest i denne regionen. Lillehammerregionen hadde nest lavest andel helt ledige med 2,0 prosent, og dette var en nedgang sammenlignet med forrige måned da andelen var på 2,2 prosent. Region Sør-Østerdal hadde høyest andel helt ledige med 3,3 prosent, som er likt med forrige måned. 

Nedgang innen de fleste yrkesgrupper

Den siste måneden har antall helt ledige gått ned innen 11 av 15 yrkesgrupper. Antall delvis ledige har gått ned innen 12 av 15 yrkesgrupper. Ved utgangen av oktober var det flest helt ledige (630) innen serviceyrker og annet arbeid og flest delvis ledige (607) innen reiseliv og transport.

Nedgang i tilgangen på ledige stillinger

I Innlandet var det i oktober måned en tilgang på 1 258 ledige stillinger. Dette var 20 prosent færre stillinger per virkedag enn i samme måned i fjor. Det var flest nye ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg med 387 stillinger. Det var også relativt god tilgang på ledige stillinger innen både butikk- og salgsarbeid og serviceyrker og annet arbeid med henholdsvis 136 og 122 stillinger. – Antall arbeidssøkere er mer enn halvert siden april måned, men de siste par ukene har vi imidlertid sett at nedgangen i ledigheten har avtatt. En lav stillingstilgang vil dermed bidra til at den vanskelige situasjonen i arbeidsmarkedet vil vedvare, sier konstituert direktør Hans Petter Emilsen.

Statistikk

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Innlandet – ved utgangen av oktober 2020

Hovedtall om arbeidsmarkedet delvis ledige i Innlandet – ved utgangen av oktober 2020

Hovedtall om arbeidsmarkedet permitterte i Innlandet – ved utgangen av oktober 2020

 

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsdirektør Unni Dalsegg, tlf. 997 36 011