Elektriske rullestoler og bekymring for uforsvarlig kjøring

Her finner du viktig informasjon for hvilke vurderinger og kartlegginger som er nødvendige før søknad, utprøving, ved utlevering og etter utlån av elektrisk rullestol.

Kartlegging

Behovet for en elektrisk rullestol må være, nødvendig og hensiktsmessig for å avhjelpe søkers funksjonsnedsettelse. Funksjonsevnen må være vesentlig og varig nedsatt. Før søknad om elektrisk rullestol sendes til NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland skal den kommunale formidleren blant annet kartlegge:

 

 • Søkers kjøreferdigheter
 • Kognitiv og motorisk funksjon
 • Syn og hørsel
 • Medikamentbruk
 • Vurdere prognose
 • Vurdere behovet for å utført tester/vurderinger
 • Søker forplikter seg til å ta i mot opplæring når elektrisk rullestol er tildelt/utlevert.

 

Opplæringen skal bestå av:

 • Bruk av den tildelte elektriske rullestolen
 • Praktisk kjøreopplæring
 • Informasjon om trafikkbestemmelser
 • Vurdering av praktiske kjøreferdigheter
 • Ansvars- og forsikringsbestemmelser
 • Serviceavtale og periodisk ettersyn
 • Regler for inndragning av elektrisk rullestol ved uforsvarlig kjøring

Utprøving

Dersom kommunal formidler før en søknad er i tvil om søker har de nødvendige kjøreferdigheter kan NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland gi et utprøvingsutlån av den elektriske rullestolen. Lengden på utprøvingsutlånet er som hovedregel 6 uker. For å få et utprøvingslån må man fylle ut henvisningsskjema og merke det med utprøvingslån. Hvis man i utprøvingsperioden kommer frem til at søker mestrer den elektriske rullestolen på en hensiktsmessig måte, søker kommunal formidler om permanent utlån av stolen. I de sakene hvor kommunal begrunner ikke vurderer at bruker har de nødvendige kjøreferdighetene, leveres stolen tilbake til NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland.

NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland anbefaler at søkers fastlege informeres at vedkommende har fått utlevert elektrisk rullestol.

Evnen til å kjøre elektrisk rullestol påvirkes av endret funksjonsnivå, for eksempel ved progredierende sykdom og/eller medikamentbruk. Dersom kjøreferdigheten er endret fra den elektriske rullestolen ble innvilget, skal kommunal formidler kontaktes, enten av bruker selv eller personer som er i kontakt med bruker. For å ivareta bruker og andre sin sikkerhet kan det bli aktuelt med ny opplæring, ny vurdering av kjøreferdigheter, vurdering av funksjonsnivå og tilpassing/endring av rullestol. En mulig konsekvens kan være at den elektriske rullestolen må leveres tilbake.

Håndtering av saker der bruker kjører uforsvarlig i sin elektriske rullestol

 • Bekymringsmeldinger angående uforsvarlig kjøring gis til kommunehelsetjenesten..
 • Kommunehelsetjenesten må undersøke meldingen og deretter informere NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland v/ vedtaksgruppen om at det er mottatt en slik melding
 • Eksempler på en bekymringsmelding er; observert uvøren kjøring, aggressiv kjøring, nestenulykker, kognitive forandringer, nedsatt syn/hørsel, psykisk sykdom, betydelig bruk av medikamenter og/eller rusmidler
 • Ved bekymringsmelding bør kommunal formidler kontakte brukers fastlege for uttalelse
 • Dersom kommunal formidler mener det er grunn til å vurdere brukers kjøreegenskaper for bruk av elektrisk rullestol på nytt, skal kommunen iverksette de nødvendige tiltak for å gjennomføre dette (vurdere praktiske kjøreferdigheter, ny opplæring, tilpassing av elektrisk rullestol). Kommunal formidler kan også sørge for at bruker testes kognitivt.

Om kommunal formidler på bakgrunn av sine opplysninger i saken vurderer at bruker ikke har de nødvendige kjøreferdighetene for å ferdes i trafikken, må saken tas opp til revisjon og saken sendes til NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland på vanlig måte.

Vi trenger følgende informasjon:

 1. Før saken kan tas opp til revisjon må nødvendig dokumentasjon for grunnen til at saken vurderes på nytt foreligge (bekymringsmeldinger, resultat av utredninger og observasjoner).
 2. Hvilke tiltak kommunen har igangsatt overfor bruker både fra formidler og fastlege
 3. Hvilken informasjon bruker har fått rundt prosessen.
 4. NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland innhenter uttalelse fra bruker

NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland tar saken opp til ny vurdering, og legger til grunn de opplysninger som kommer frem. Nav Hjelpemiddelsentral kan da fatte vedtak om at vilkårene for utlån av elektrisk rullestol ikke er oppfylt.

Kopi av vedtaket sendes bruker og kommunal formidler. Vedtaket kan påklages etter standard rutiner.

En klage fra bruker har ikke oppsettende virkning, noe som betyr at den elektriske rullestolen må leveres tilbake til hjelpemiddelsentralen i påvente av utfallet av klagen. 

Innhenting og innlevering av inndratt hjelpemiddel følger vanlige rutiner. Om innhentingen skaper vansker for kommunen kan alternative løsninger for innhenting av hjelpemiddelet drøftes mellom kommune og NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland.