Rutine saksflyt boligsaker

Vesentlig endring på saksflyt boligsaker gjeldende fra 01.09.2020. De fleste søknader om fastmonterte hjelpemidler skal nå vurderes i forkant og må derfor sendes inn som henvisning/hjelp til vurdering.

Hjelp til vurdering før søknad

Fra og med 01.09.2020 skal de fleste søknadene om fastmonterte hjelpemidler i bolig sendes inn som det vi på folkemunne kaller en «henvisning». Det vil si ved å sende inn skjemaet «Hjelp til vurdering og utprøving» først.

Husk dokumentasjon og begrunnelse

Dette innebærer at brukers behov skal kartlegges av kommunen som før, og det skal så langt som mulig konkluderes i valg av hjelpemiddel som før. Det skal legges ved utfylt og signert tilleggsskjema som før, og det skal sendes bilder vedlagt/til boligmailen (nav.hot.rogaland.bolig@nav.no) som før, samt annen dokumentasjon som kreves fra før (eks ift dørautomatikk/UPS). Det som nå blir litt annerledes, er at kommunal terapeut nå skal begrunne behovet for hjelpemiddel i skjemaet som om det var en søknad. Dette fordi henvisningen skal forhånd-sjekkes ift grunnvilkårene før det sendes videre til rådgiver bolig. 

Forhåndsvurdering

Etter forhånd-sjekk av vilkårene for stønad til utlån av hjelpemiddel (som gjøres av vedtaksgruppa) kan «henvisningen» enten henlegges eller videresendes til rådgiver bolig. Dersom «henvisningen» henlegges, blir det skrevet et brev til kommunal terapeut med kopi til bruker. Bruker kan fremdeles søke, men er forberedt på et avslag. Årsaken til at bruker likevel kan søke selv om vi har konkludert med at vilkårene ikke er oppfylte, er for å ivareta brukers rett til å klage vedtaket inn til NAV Klage og anke. 

Vurdering med rådgiver

Dersom «henvisningen» sendes videre til rådgiver bolig, behandles den som i dag. Etter at rådgiver bolig har konkludert med at kommunens valgte hjelpemiddel er hensiktsmessig, evt. funnet et annet, kan det søkes om hjelpemiddelet. Dersom brukers situasjon er lik som på «henvisnings»-tidspunktet, kan det vises til begrunnelsen der i søknaden. Dersom en har konkludert med et annet hjelpemiddel eller brukers situasjon er endret, må det beskrives i søknaden. 


SAKSFLYT – OPPSUMMERT: 

For alle fastmonterte hjelpemidler (se nedenfor for unntak) skal det: 

 • ALLTID sendes/legges ved BILDER i boligsaker for eksisterende bygg.
 • Sendes inn skjemaet «hjelp til vurdering og utprøving» + aktuelt/aktuelle tilleggsskjema og målsatte bilder/skisser/tegninger/dokumentasjon 
 • I skjemaet skal behovet begrunnes som om det var en søknad. 
 • Dersom påkrevde vedlegg mangler, blir henvisningen avvist.  
 • Dersom vilkårene ikke er oppfylte, skriver saksbehandler vedtaksgruppa et brev til bruker om at vi ikke kommer til å bistå videre med dette, med kopi til terapeut.  
 • Der vilkårene ER oppfylte fordeles sakene til rådgiverne som i dag, og behandles av rådgiverne som vanlig 

UNNTAK fra denne rutinen (det kan søkes direkte – uten henvisning):  

 1. Søknad om IR- sender til eksisterende dørautomatikk 
 2. Søknad om overtakelse av eksisterende fastmontert hjelpemiddel, eks trappeheis, dørautomatikk
 3. Trappeheis med sete – innendørs (ikke i felles trapp)
 4. Vindus-/gardinautomatikk 
 5. Porttelefon med dørlåsåpner
 6. Dørautomatikk som ikke er branndør 
 7. Rampe ved total nivåforskjell opp til 50cm
 8. Ved teknisk bytte til samme type hjelpemiddel
 9. Aerolet toalettløfter

Søknad kan sendes når rådgiver er ferdig med utredning og rapport er mottatt hos terapeut. Da kan søknaden behandles på kort tid, siden både vilkår og utstyr allerede er behandlet.
Listen over unntak kan bli endret over tid.