Branndører

Ifølge Brann- og eksplosjonsvernloven (14.6.2002 nr. 20) § 6 plikter eier av byggverk å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann. § 2-1 sier videre at «eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at dette er bygget, utstyrt, og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann».

Direktorat for byggekvalitet har et spesielt fokus på tilsyn tilknyttet universell utforming i årene 2013-2015 og har i den anledning utarbeidet en egen veileder.

Dørautomatikk på dører i rømningsvei

Når det gjelder montering på vanlige dører/branndører i rømningsvei er det et krav i TEK17 at det er installert en avbruddsfri strømforsyning (UPS) til dørautomatikk. Dette for å sikre at ikke tilgjengeligheten ved rømning svekkes ref. TEK17 §11-14 5. ledd. Dette gjelder også for bygg oppført under eldre byggeregler. Rømningsvei er huseiers ansvar og følgelig er en UPS (avbruddsfri strømforsyning) noe som NAV ikke dekker, verken ift. innkjøp/montering eller drift/vedlikehold.

Ut fra dette kravet for dørautomatikk i rømningsvei, må det ved søknad ift. slike dører legges ved dokumentasjon fra huseier på at det er montert avbruddsfri strømforsyning eller at dette vil bli montert før det bestilles prosjektering/montering av dørautomatikken. Dette må skrives inn i punkt 6 i tilleggsskjemaet i rubrikken “Utstyr som skal monteres og hvor”.

Presisering av regelverk

I de tilfeller folketrygden måtte ha ansvar for dørautomatikk på branndører, er det et krav at døren har en kvalitet som tåler denne monteringen og at døren oppfyller kravene i teknisk forskrift. Døren må også være godkjent for ettermontering av dørautomatikk.

Dersom bygget er byggegodkjent etter TEK 10/17 kan det være at boligen har et krav om tilgjengelig boenhet. Ved krav om tilgjengelig boenhet (jf. TEK17 §12-1 og §12-2) er det blant annet krav om at dører i adkomst- og rømningsveier skal kunne åpnes med en åpningskraft på maks 30N. (jf TEK 17 §12-13 pkt.3a). Det betyr at dersom man må bruke mer enn 3 kilo kraft for å åpne døren, skal trekkraften justeres ned til 3 kilo maksimum, og skal kunne inneha denne trekkraften på varig basis. Dersom det ikke er mulig å ha en slik trekkraft på varig basis pga brannklassifiseringen på døren, vær- og vindforhold e.l. kan ikke folketrygden dekke dørautomatikk.

I de tilfellene folketrygden har ansvar for å installere dørautomatikk er det et krav om at døren og karmen har en kvalitet som tåler montering av dørautomatikk med tilhørende elektrisk sluttstykke og sikkerhetssensor. Dersom aktuell dør ikke kan påmonteres dørautomatikk uten at brannklassifiseringen svekkes, kan dørautomatikk ikke dekkes av folketrygden. Automatikk vil bare kunne monteres på fabrikkgodkjente branndører eller på dører der produsenten av døra kan utstede godkjenning for ettermontering av dørautomatikk på den aktuelle døren.

Det er byggeiers ansvar å fremskaffe dokumentasjon fra dørprodusent på at dør og karm er godkjent for ettermontering. Denne dokumentasjonen skal legges ved søknaden som sendes hjelpemiddelsentralen.

Dersom dørprodusent krever at et stedlig branntilsyn godkjenner montering av dørautomatikk, må slik godkjenning innhentes av byggeier eller søker.

Det kan ikke monteres trygdefinansiert utstyr som ødelegger eller forringer branndørens brannklassifisering. Det er byggeiers ansvar å sørge for en eventuell ny dør som er godkjent for ettermontering av dørautomatikk. Bytte av dør dekkes ikke av folketrygden, men det kan søkes tilskudd til dette gjennom Husbanken.

Merking av dør, branndør evt. dørbytte

Umerkede dører som ikke kan knyttes til en dørprodusent, må byttes. Folketrygden dekker ikke utgifter knyttet til fremskaffing av nødvendig dokumentasjon, gebyr for ommerking eller bytte av branndør (om dette er nødvendig for å opprettholde påkrevet kvalitet).

Vi har ingen fullstendig liste over hvilke dører som kan påmonteres automatikk, dette må undersøkes i hvert enkelt tilfelle for den enkelte dør. Nedenfor følger informasjon om de mest vanlige dørmerkene:

Branndører i stål (A60)

Ståldører har ett nummer på dørbladet og ett nummer på karmen som må oppgis til produsent. Godkjenning skal gis per dør. Innhenting av informasjon/godkjenning fra produsent er ikke NAV Hjelpemiddelsentral sitt ansvar.

Leverandør Telefon E-post
Robust 97 42 11 16 kundesupport@robust.se
Daloc 51 77 00 40 daloc@daloc.no
Ulefos Brug 35 94 94 50 ulefos.brug@ulefos.no
Lande Mek Verksted 69 16 43 44 landemek@landemek.no
Rapp Pyrotec 75 59 16 00 sales@rappbomek.com
Atlas Industri 61 24 70 50 atlas@atlasindustri.no

 

 

 

 

Aluminiumsdører A/EI 30/60

Her må det fremlegges dokumentasjon fra dørprodusent om at dør/karm er forsterket/klargjort og godkjent for ettermontering av dørautomatikk. Innhenting av informasjon/godkjenning fra produsent er ikke NAV Hjelpemiddelsentral sitt ansvar.

Branndører i tre (B30/EI30)

Tredører har ett nummer/merker på enden av dørbladet og i karmen. Det kan også være merke på toppen av dørbladet. Innhenting av informasjon/godkjenning fra produsent er ikke NAV Hjelpemiddelsentral sitt ansvar.

Leverandør Telefon E-post
Swedoor/JeldWen 22 02 72 00 www.swedoor.no (kontakt oss, nettside)
Nordic Door 38 33 05 00 post@nordicdoor.no
SCC Vannas Dörr

 +46 93 53 46 60

kundeservice@sscgruop.se
AT Tre 62 42 96 80 firmapost@attr.no

 

 

 

 

Kommunens kartlegging før søknad

I saker som gjelder bygg med flere boenheter er det viktig med en god dialog med byggeier/huseier/byggherre fra starten. Huseier er den som eier bygget som boligen ligger i, og er den som er juridisk og økonomisk ansvarlig for alt som gjøres med boligen. Dette kan være søker selv, sameie/borettslagstyre eller en utleier. I T02 kalles denne for huseier.

Når kommunen foretar befaring må det avklares med søker eller huseier om hver enkelt aktuell dør er en branndør. Dette må bekreftes skriftlig. Trekkraften på døren skal alltid måles, og settes inn i T02 skjema sammen med byggeår. Det må kunne fastslås ut fra dokumentasjonen hvilken teknisk forskrift bygget er satt opp etter (eks. TEK 97/10/17). Huseier må delta på befaring, både med tanke på informasjonsflyt og innhenting av dokumentasjon/signatur på T02. Dørautomatikken trenger også et elektrisk punkt og dette må bruker/byggherre ordne selv dersom det ikke er tilgjengelig stikkontakt i rommet. Søker og huseier må avklare hvem av dem som skal ta kostnaden med dette.

Dersom døren ikke er godkjent og må byttes ut, må det avklares med søker/huseier om den aktuelle døren kommer til å bli byttet ut eller ikke. Kommunal terapeut forventes å kunne informere om Husbanken og kommunen sine tilskuddsordninger. Det kan søkes om tilskudd til tilpasning for å få gjennomført klargjøring av dør eller bytte av dør.

Kommunal terapeut skal ikke innhente pristilbud, det er det NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland som gjør, i tråd med nasjonale rammeavtaler. Det blir bestilt prosjektering v/leverandør av dørautomatikken etter vedtak.

Kommunal terapeut må informere søker og huseier om at dørautomatikken eies av folketrygden og vil bli demontert dersom søkerens behov opphører. Det er mulig å søke om overføring av dørautomatikken til ny beboer dersom denne oppfyller vilkårene for å få innvilget dørautomatikk fra folketrygden.

Ved søknad om dørautomatikk på branndør må følgende dokumenter legges ved:

 1. Søknad om hjelpemidler – skjema
  1. Husk å angi nøyaktig hvilken dør som søkes tilrettelagt og hvor i bygget den befinner seg
 2. Skriftlig bekreftelse fra byggeier på hvorvidt den aktuelle døren er en branndør eller ikke, evnt bilder av merkingen på døren.
 3. Tilleggsskjema T02, bl.a.:
  1. Byggeår
  2. Trekkraft
  3. Signaturer av både bruker og huseier (styre sameie/borettslag)
  4. Husk å skrive inn at huseier dekker UPS dersom døren står i rømningsvei
 4. Dokumentasjon fra dørprodusenten på at dør/karm er forsterket/klargjort for ettermontering og at en modifisering ikke vil forringe brannklassifiseringen
 5. Tegninger/situasjonskart over bygget/huset der dørene er merket (for å vurdere nødvendigheten ift alternative veivalg til målet – eks. garasjen). Kan eventuelt sendes som e-post merket brukernummer til nav.hot.rogaland.bolig@nav.no

 

Vi oppfordrer lokale formidlere til å gjøre brukerne oppmerksomme på presiseringen i regelverket når de kartlegger brukerens behov for automatisk døråpner, slik at man ikke skaper urealistiske forventninger.

OBS! Dersom nødvendig dokumentasjon ikke kan fremskaffes kan behandling av søknad avsluttes inntil nye dører er på plass.

Endringen av brannklassifisering og krav gjelder også i forhold til innsetting/demontering av elektrisk sluttstykke. Det berører også porttelefonanlegg på branndører der det ikke er klargjort for elektriske sluttstykker fra produsentens side.