Arbeidsgiveren kan betvile en sykmelding

 1. Innkall arbeidstakeren til samtale så tidlig som mulig, og sørg for skriftlige notater fra samtalen.
 2. Ta vare på SMS-er, e-poster og annen dokumentasjon i saken.
 3. Gjør arbeidstakeren oppmerksom på at det ikke vil bli utbetalt sykepenger i arbeidsgiverperioden.
 4. Stans utbetalingen av sykepenger fram til det foreligger et endelig vedtak. Gjør den ansatte oppmerksom på muligheten for å søke NAV om sykepenger i stedet.
 5. Send inntektsmelding til NAV der du opplyser at det ikke er utbetalt sykepenger i arbeidsgiverperioden.
 • Vis til den eller de konkrete sykmeldingene som du betviler, med datoer for når de ble skrevet ut og for hvilken periode de gjelder.
 • Dokumenter at du har snakket med den ansatte.
 • Begrunn hvorfor du er usikker på om den ansatte har rett på sykepenger, spesielt med tanke på folketrygdloven §§ 8-4 eller 8-7. Beskriv de faktiske forholdene du har lagt vekt på. Hendelsesforløpet og eventuelle utsagn bør gjengis mest mulig konkret og ordrett.
 • Oppgi hvor mange dager per uke arbeidstakeren vanligvis jobber
 • Opplys hvor mange dager arbeidstakeren normalt skulle ha jobbet i arbeidsgiverperioden (hvis arbeidstakeren ikke hadde hatt fravær).
 • Opplys om at du ikke vil utbetale sykepenger.
 • NAV fatter vedtak i saken på bakgrunn av opplysningene fra deg og eventuelt fra arbeidstakeren, samt medisinske opplysninger.
 • Hvis NAV kommer til at arbeidstakeren skal ha sykepenger, forskutterer NAV sykepengene i arbeidsgiverperioden og krever pengene tilbake fra arbeidsgiveren.
 • Er NAV enig med deg, utbetales ikke sykepenger i arbeidsgiverperioden. Arbeidstakeren kan klage på denne beslutningen.
 • Når du har fått vedtaket fra NAV, kan du innen tre uker klage på avgjørelsen. Du setter fram anken til den enheten i NAV som har fattet vedtaket.
 • Hvis NAV opprettholder sitt standpunkt, sendes saken til Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden.
 • Du avventer med å tilbakebetale til det foreligger en kjennelse i nemnda.
 • Både du og arbeidstakeren får tilsendt ankenemndas avgjørelse.
 • Kommer Ankenemnda til at arbeidstakeren hadde rett til sykepenger, må du betale disse pluss renter. I de tilfellene NAV har forskuttert sykepengene, betaler du til NAV.
 • Når nemnda har avsagt kjennelse er saken avgjort, men noen ganger kan saken fremmes for de vanlige domstolene.