Arbeidsgiveren kan betvile en sykmelding

Det hender at du som arbeidsgiver kan stille spørsmål ved om den ansatte har rett til sykepenger. Mener du det er god grunn til å betvile at vilkårene er oppfylt, kan du la være å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Siden du ikke har rett til å få vite sykdomshistorie eller diagnose til den ansatte, vil du ikke alltid få med deg hele bildet. Derfor bør du bare betvile en sykmelding når du har en berettiget mistanke om at arbeidstakeren ikke er syk eller skadet.

Slik betviler du en sykmelding

 1. Innkall arbeidstakeren til samtale så tidlig som mulig, og sørg for skriftlige notater fra samtalen.
 2. Ta vare på SMS-er, e-poster og annen dokumentasjon i saken.
 3. Gjør arbeidstakeren oppmerksom på at det ikke vil bli utbetalt sykepenger i arbeidsgiverperioden.
 4. Stans utbetalingen av sykepenger fram til det foreligger et endelig vedtak. Gjør den ansatte oppmerksom på muligheten for å søke NAV om sykepenger i stedet.
 5. Send inntektsmelding til NAV der du opplyser at det ikke er utbetalt sykepenger i arbeidsgiverperioden.

NAVs rolle

NAV anser dette som et privatrettslig forhold mellom deg og arbeidstakeren. Det er først hvis arbeidstakeren søker NAV om forskuttering, at vi tar stilling til saken. Da har vi plikt til å undersøke alle opplysninger i saken, og vil innhente opplysninger fra arbeidsgiveren og den som har sykmeldt arbeidstakeren. Vi kan også legge fram saken for NAVs rådgivende lege eller annen spesialist. 

Innholdet i dine opplysninger til NAV

Det er ikke noe eget skjema for å betvile sykmeldingen, du skriver et brev.

 • Vis til den eller de konkrete sykmeldingene som du betviler, med datoer for når de ble skrevet ut og for hvilken periode de gjelder.
 • Dokumenter at du har snakket med den ansatte.
 • Begrunn hvorfor du er usikker på om den ansatte har rett på sykepenger, spesielt med tanke på folketrygdloven §§ 8-4 eller 8-7. Beskriv de faktiske forholdene du har lagt vekt på. Hendelsesforløpet og eventuelle utsagn bør gjengis mest mulig konkret og ordrett.
 • Opplys om at du ikke vil utbetale sykepenger.

Du sender brevet og eventuelle vedlegg i posten. Bruk skjemaveilederen for å finne riktig adresse.

Dette skjer når du har gitt opplysninger til NAV

 • NAV fatter vedtak i saken på bakgrunn av opplysningene fra deg og eventuelt fra arbeidstakeren, samt medisinske opplysninger.
 • Hvis NAV kommer til at arbeidstakeren skal ha sykepenger, forskutterer NAV sykepengene i arbeidsgiverperioden og krever pengene tilbake fra arbeidsgiveren.
 • Er NAV enig med deg, utbetales ikke sykepenger i arbeidsgiverperioden. Arbeidstakeren kan klage på denne beslutningen.

Hvis du er uenig i NAVs avgjørelse

 • Når du har fått vedtaket fra NAV, kan du innen tre uker klage på avgjørelsen. Du setter fram anken til den enheten i NAV som har fattet vedtaket.
 • Hvis NAV opprettholder sitt standpunkt, sendes saken til Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden.
 • Du avventer med å tilbakebetale til det foreligger en kjennelse i nemnda.

Når saken er avgjort

 • Både du og arbeidstakeren får tilsendt ankenemndas avgjørelse.
 • Kommer Ankenemnda til at arbeidstakeren hadde rett til sykepenger, må du betale disse pluss renter. I de tilfellene NAV har forskuttert sykepengene, betaler du til NAV.
 • Når nemnda har avsagt kjennelse er saken avgjort, men noen ganger kan saken fremmes for de vanlige domstolene.

Har du allerede utbetalt lønn for arbeidsgiverperioden?

Da bringer du ikke saken inn for Ankenemnda. En eventuell tilbakekreving er en privatrettslig sak mellom deg og arbeidstakeren.

Du kan sende en skriftlig henvendelse hvor du ber NAV om å vurdere om vilkårene for sykepenger er oppfylt. Du bør varsle den ansatte om at du har anmodet NAV om å vurdere sykefraværet. 

Kan du underkjenne en tilbakedatert sykmelding?

Ja, du kan underkjenne tilbakedaterte sykmeldinger dersom den ansatte ikke var forhindret fra å søke lege og det ikke er godtgjort at arbeidsuførheten inntraff tidligere. I slike tilfeller kan du godta sykmeldingen fra den datoen arbeidstakeren har blitt undersøkt av lege. Hvis det ikke er benyttet egenmelding i forkant av den tilbakedaterte sykmeldingen, starter arbeidsgiverperioden første hele fraværsdag med gyldig dokumentasjon, og du utbetaler sykepenger fra og med denne datoen. Den delen av sykmeldingen som er tilbakedatert, anses som udokumentert fravær og gir ikke rett til sykepenger.