Personvernerklæring for Arbeids- og velferdsetaten

NAV mottar og innhenter opplysninger om NAVs brukere. Brukerne skal være trygge på at opplysningene behandles på en god måte og vite hvilke rettigheter de har. Denne personvernerklæringen sier noe om hvordan vi ivaretar dette.

Generelt

Arbeids- og velferdsetaten har ansvaret for gjennomføringen av arbeidsmarkeds-, trygde- og pensjonspolitikken og skal forvalte arbeidsmarkedsloven, folketrygdloven (med unntak av kapittel 5) og andre lover hvor oppgaver er lagt til etaten. Etaten har også ansvaret for å følge opp og kontrollere tjenester, ytelser og utbetalinger.

For å kunne utføre våre oppgaver er det nødvendig å ha tilgang til visse typer opplysninger om den som har behov for eller rett til bistand. Nødvendige opplysninger kan innhentes fra den enkelte bruker, fra behandlere, arbeidsgivere eller andre offentlige myndigheter hvor opplysninger kan innhentes med hjemmel i lov. Innhentede opplysninger skal kun brukes til det formålet de er innhentet, med mindre det er hjemmel for annen behandling.

Arbeids- og velferdsetatens ansatte har taushetsplikt etter arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 7 og forvaltningsloven § 13 flg.

I tillegg skal etaten overholde de krav som stilles i øvrige deler av forvaltningsloven, personopplysningsloven, arkivregelverket og offentleglova. Ved å overholde disse kravene sikrer vi at de personopplysningene etaten til enhver tid behandler, forvaltes på en forsvarlig måte. Tilgang til informasjon som benyttes i produksjonen av tjenester skjer etter tjenstlig behov, altså etter prinsippet om at kun de som skal jobbe med opplysningene har tilgang til dem.

Etaten har iverksatt et system for internkontroll for å sikre korrekt håndtering og sikring av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven § 14. Her inngår blant annet krav til vedlikehold, periodiske kontroller og dokumentert verifikasjon av kravoppfyllelse.

Behandlingsansvar

Etaten har, ved Arbeids- og velferdsdirektøren, behandlingsansvar for personopplysninger som benyttes i den operative virksomheten. Dette ansvaret innebærer blant annet å bestemme formålet med behandlingen.

Dine rettigheter som bruker

Enhver som ber om det, har rett til innsyn i Arbeids- og velferdsetatens behandling av personopplysinger, ifølge personopplysingsloven § 18. Enhver har rett til informasjon om

  • navn og adresse på den behandlingsansvarlige (organisasjonen som eier og behandler dataene)
  • hvem som har det daglige ansvaret for å oppfylle den behandlingsansvarliges plikter
  • formålet med behandlingen
  • beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles
  • hvor opplysningene er hentet fra dersom personopplysningene blir utlevert, og hvem de eventuelt blir utlevert til

Personer som selv er registrert har rett til å få vite hvilke opplysinger Arbeids- og velferdsetaten behandler om dem og de sikkerhetstiltak som benyttes i denne behandlingen.

Ved mangelfulle eller feilaktige opplysninger kan den registrerte kreve at opplysningene korrigeres eller slettes.

Utlevering av data som er underlagt taushetsplikt til bruk for forsking

For å bestille individdata eller andre data som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, så må forskeren søke NAV om dispensasjon fra taushetsplikten etter forvaltningslovens § 13 d – opplysninger til bruk for forsking.

Nav.no – personvern og sikkerhet

Informasjonskapsler
De interaktive tjenestene for arbeidsgiver og arbeidssøker og Din pensjon er avhengig av at du bruker en nettleser som kan håndtere informasjonskapsler ("cookies").

Informasjonskapsler er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal virke. Det medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg som bruker, og gjør at vi kan tilby deg en tjeneste som virker best mulig. Funksjonen kan slås av og på i de fleste nettlesere gjennom et menyvalg som "innstillinger", "sikkerhet" e.l.

Les mer om hvordan NAV bruker informasjonskapsler.

Interaktive tjenester
De interaktive tjenestene for arbeidsgiver og arbeidssøker og Din pensjon er avhengig av at du bruker en nettleser som støtter Javascript. Javascript er små tilleggsprogramfiler som tar seg av en del av funksjonaliteten i tjenestene. Dersom du får melding om at Javascript er deaktivert, kan du endre dette gjennom et menyvalg som "innstillinger", "sikkerhet" e.l.

Brukersesjon
Hvis du som innlogget bruker ikke er aktiv på 15 minutter, må du av sikkerhetsmessige grunner logge deg inn eller starte på nytt. Du vil få følgende melding: "Du har vært inaktiv for lenge. Du må starte prosessen på nytt." For Din pensjon er det en grense på 30 minutter før du må logge inn på nytt.

Fram- og tilbakeknapper
Fram- og tilbakeknappene i nettleseren sender deg fram og tilbake i nettadressehistorikken som lagres i nettleseren. NAVs nettsider benytter i stor grad skjemaer som postes, dvs. sendes uten at informasjonen vises i nettadressen. Hvis du bruker fram- og tilbakeknappene i nettleseren for å navigere i sider med skjemaer, vil nettleseren i noen tilfeller reagere med spørsmål om du vil poste data på nytt. På de fleste sider vil ikke omposting av data skape problemer, men i noen tilfeller vil det kunne føre til at data lagres to ganger. For å unngå dette bør du på sider med skjemaer heller bruke navigeringsknappene eller lenkene som finnes på sidene.

Personvern og statistikk
Når du besøker nav.no, etterlater du deg elektroniske spor. Sporene dannes fordi din nettleser automatisk sender en rekke opplysninger til NAVs tjener (server-maskin) hver gang du ber om å få vist en side. Det er eksempelvis opplysninger om hvilken nettleser og -versjon du bruker, og din internettadresse (ip-adresse). For hver side som vises, lagres følgende opplysninger:

  • hvilken side du ser på
  • dato og tid
  • hvilken nettleser du bruker
  • din ip-adresse

Ingen av opplysningene vil bli brukt til å identifisere enkeltpersoner. NAV bruker disse opplysningene til å generere en samlet statistikk som blant annet viser hvilke sider som er mest populære. Statistikken er et redskap til å forbedre våre tjenester.

Mer om Din pensjon
Du logger deg på Din pensjon gjennom ID-porten, som har flere påloggingsmuligheter. Du kan også logge deg på med endagspassord. Da får du tilgang til de fleste funksjonene i Din Pensjon. Endagspassord får du ved å kontakte NAV. For å unngå at andre får tilgang til informasjon om deg, er det viktig at du logger deg av løsningen og lukker nettleseren når du er ferdig.

Kommunikasjonen mellom deg og NAV er kryptert med SSL (et program som skal sikre at uvedkommende ikke kan hente ut informasjonen som sendes). Ved hjelp av fødselsnummeret hentes registeropplysninger om deg (navn, sivilstand, inntekter og andre relevante data for din pensjonsberegning) fra NAVs interne registre. Disse registrene gjenspeiler dataene i folkeregisteret eller tilsvarende offentlige registre.

Alle koplinger mellom fødselsnummer og øvrige personopplysninger gjøres i NAVs fagsystemer. Opplysningene er kun tilgjengelige for deg. I tillegg vil en veileder hos NAV ha tilgang for å kunne bistå deg hvis du er i kontakt med ditt lokale kontor.

Kontakt

Har du flere spørsmål om hvordan NAV håndterer personvern og innsyn kan du kontakte oss på 55 55 33 33. Hvis du ønsker å se hvilke kontaktopplysninger og kontonummer som er registrert på deg, kan du logge deg inn på Ditt NAV.