Statistikken omfatter barn, bidragspliktige og bidragsmottakere som benytter det offentlige hjelpeapparatet til bidragsformidlingen

Tabeller

Utvikling i antall bidragsmottakere og bidragspliktige

Ved utgangen av juni 2008 var antall bidragsmottakere og antall bidragspliktige henholdsvis 101 797 og 94 371.

Utviklingen etter 2003 (store regelverksendringer høsten 2003) har vist stadig synkende antall i statistikken. Vi antar at dette har sin årsak i at flere velger privat avtale uten offentlig innkreving.

Andelen kvinnelige bidragspliktige er 7,8 prosent. Andelen mannlige bidragsmottakere er tilsvarende 7,7 prosent. Utviklingen antyder en synkende andel kvinnelige bidragspliktige sett i forhold til antall bidragspliktige totalt, og tilsvarende en synkende andel mannlige bidragsmottakere.

Både blant bidragsmottakere og bidragspliktige er det en økende andel som er over 40 år. Ved utgangen av juni 2008 var det ca. 43 prosent av bidragsmottakerne og ca. 54 prosent av de bidragspliktige som var over 40 år.

Utvikling i antall barn med barnebidrag og/eller bidragsforskudd

Per juni 2008 var det 140 876 barn det ble utbetalt barnebidrag og/eller bidragsforskudd for.

Andelen barn i aldersgruppa 11-17 år er økende, mens andelen i de øvrige aldersgrupper synker. Andelen barn i aldersgruppa 11-17 år er per juni 2008 på drøyt 56 prosent.

Antall og andel i forhold til landstall

Oslo og Hordaland er de fylkene som har størst andel av barn med barnebidrag og/eller bidragsforskudd, sett i forhold til antall barn med barnebidrag/forskudd i hele landet. Utviklingen for Oslo viser en litt økende andel fra og med 2003. For Hordaland er andelen barn med barnebidrag og/eller bidragsforskudd gradvis redusert. For de fleste fylkers vedkommende er det lite endringer over tid.

Andel i forhold til befolkningen 0-17 år i samme fylke

Antall barn med barnebidrag og/eller bidragsforskudd innen det enkelte fylke er avtagende sett i forhold til befolkningen 0-17 år i samme fylke. Troms, Finnmark og Vestfold har over tid hatt størst reduksjon med drøyt 6 prosentpoeng. Sogn og Fjordane har hatt minst reduksjon med drøyt 2 prosentpoeng, men er også det fylket som har lavest andel av barn med barnebidrag og/eller forskudd sett i forhold til befolkningen i fylket. Finnmark har størst andel av barn med barnebidrag og/eller forskudd i forhold til befolkningen i fylket.

Nav har som nevnt ikke oversikt over antall private avtaler i de enkelte fylker, hvor innkreving og formidling av bidrag administreres direkte mellom bidragspliktig og bidragsmottaker, og ikke gjennom NAV. Prosentandelen barn med barnebidrag i det enkelte fylke i tabellen gir derfor ikke et fullstendig bilde av utviklingen på bidragsområdet i det enkelte fylke.