– En av årsakene til nedgangen er at det er født færre barn de siste årene, men innstramningene i regelverket som trådte i kraft i fjor sommer har trolig hatt større effekt, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Fra 1. juli 2017 ble det innført krav om at nye mottakere av kontantstøtte må ha vært medlem i folketrygden i minst fem år. Det ble samtidig innført krav om at begge foreldre må ha vært medlem i folketrygden i fem år når begge bor sammen med barnet.

Statistikken viser at nedgangen i andelen mottakere har vært liten blant de som hadde fått innvilget kontantstøtte før 1. juli 2017 og betydelig høyere for de som fikk innvilget kontantstøtte etter nytt regelverk.

Nesten alle kontantstøttemottakere (99 prosent) mottar full sats.

Store geografiske forskjeller

Andelen barn med foreldre som mottok kontantstøtte i mars 2018, er 31 prosent. For to år siden var andelen 36,5 prosent. Alle fylkene har hatt nedgang.

Det er store geografiske forskjeller mellom fylkene. Størst andel kontantstøttemottakere har Vest-Agder (42,6 prosent), fulgt av Rogaland og Østfold (38,3 prosent).

Troms har lavest andel (20,1 prosent).

Utvikling i eksport av kontantstøtte

Ved utgangen av mars 2018 var det i alt 912 mottakere som fikk eksportert kontantstøtte etter EØS-reglene. Til sammenligning var det 1 234 mottakere i mars 2016. Det er en reduksjon på om lag 26 prosent.

Per mars 2018 var det flest mottakere fra Polen (60,9 prosent). Andelen er redusert med nesten 10 prosentpoeng fra mars 2016. Nest flest mottakere er fra Litauen (17,1 prosent). Her har andelen økt med nesten 8 prosentpoeng.

Om statistikken

På grunn av at saksbehandlingen av kontantstøttesaker ble spesialisert i 2017, medførte det at saksbehandlingstid i en periode var lengre enn normalt. Ettersom kontantstøtte er en ytelse som gis i maksimum 11 måneder var tallgrunnlaget for dårlig til å kunne produsere statistikk med god kvalitet. NAV har derfor ikke publisert statistikk for kontantstøtte i 2017.

Se hele statistikken for kontantstøtte 1. kvartal 2018.