1,66 prosent av de samlede utbetalingene fra NAV i 2017 gikk til personer bosatt i utlandet. Dette er en svak nedgang fra 2016 hvor andelen var 1,69 prosent. De samlede utbetalingene til utlandet økte med 59 millioner kroner fra 2016 til 2017.

– Vi ventet en økning i trygdeutbetalingene til utlandet i 2017, men justert for inflasjon er de totale utbetalingene faktisk lavere enn året før. Nedgangen skyldes særlig at færre flytter fra Norge og at færre tar med seg ytelser ut av landet. Det henger trolig sammen med lavere arbeidsinnvandring de siste årene, bedring i arbeidsmarkedet i Norge og svakere kronekurs. Det meste av utbetalingene gikk til norske statsborgere bosatt i utlandet, sier NAVs ytelsesdirektør Kjersti Monland.

Til sammen mottok norske statsborgere bosatt i utlandet 4,2 milliarder kroner i 2017. Personer med utenlandsk statsborgerskap bosatt i utlandet mottok 2,9 milliarder kroner.

I 2017 hadde NAV økte utbetalinger til utlandet på alderspensjon, arbeidsavklaringspenger, kontantstøtte og ytelser til gjenlevende. Derimot var det nedgang i utbetalingene til sykepenger, dagpenger, uføretrygd, barnetrygd og foreldrepenger.

Mest til Sverige

Blant utlandsutbetalingene gikk 8 av 10 kroner til land i Europa. Sverige er det landet det utbetales mest penger til med 2,4 milliarder kroner i 2017. 789 millioner kroner gikk til personer bosatt i Spania og 611 millioner kroner til Danmark.

89 prosent av utbetalingene til Spania gikk til norske statsborgere. I Polen, som kommer som nummer fire med 392 millioner kroner, er situasjonen motsatt. Her gikk 91 prosent av utbetalingene til utenlandske statsborgere.

Flest norske mottakere

Over halvparten av utbetalingene, 4,2 milliarder kroner, er alderspensjon. Deretter følger uføretrygd med i underkant av 1,6 milliarder kroner i 2017. De fleste mottakerne av disse ytelsene er norske statsborgere. For dagpenger og kontantstøtte er bildet et annet. 9 av 10 mottakere av dagpenger og kontantstøtte i utlandet var utenlandske statsborgere.

Størst gjennomsnittlig beløp til Thailand

Blant de 30 landene med størst utbetalinger per person, mottok personer i Thailand mest med 230 000 kroner per år, og personer i Litauen minst med 34 000 kroner per år.

9 av 10 mottakere i Thailand er norske statsborgere, og for det meste mottar disse alderspensjon eller uføretrygd. 9 av 10 mottakere i Litauen er utenlandske statsborgere og de aller fleste mottar barnetrygd eller sykepenger.