Tilskudd til sosiale entreprenører og sosialt entreprenørskap for 2021

Fristen for å søke midler for 2021 var 19. november 2020.

Fristen for å søke midler for 2021 var 19. november 2020.

Med sosialt entreprenørskap menes virksomheter som bidrar med nyskapende løsninger på et sosialt problem og drives av de sosiale resultatene. De må i tillegg ha en forretningsmodell som kan gjøre virksomheten økonomisk levedyktig og bærekraftig. Det er ikke nok at virksomheten gir samfunnsøkonomiske besparelser. 

Rapportering for 2020

Alle som mottok tilskudd til sosialt entreprenørskap for 2020, skal levere rapportering senest innen 31. mars 2021. Skjemaet «Rapportering 2020» er tilgjengelig under Relatert innhold.

Som med det digitale søknadsskjemaet, må man logge seg på med sin personlige bank id. Vi gjør oppmerksom på at rapporteringen er knyttet til personen som logget seg på første gang. Det er derfor bare vedkommende som kan hente ut eller se informasjonen som er sendt inn. Vi anbefaler derfor at rapporteringen lagres og gjøres lett tilgjengelig for virksomheten.  

Endringer i krav til revisjonsberetning

Veileder for regnskap og rapportering er oppdatert og tilgjengelig under Relatert innhold. Denne gir utfyllende informasjon om krav og innhold til rapporteringen. Vær spesielt oppmerksom på at kapittel 4 om «Revisjon av regnskapet» er oppdatert med krav til innhold i revisjonsberetningen. Kravene fremgår av eksempelet på revisjonsberetning i veilederen.  

Prioritering av midler

Videreføring av støtte til virksomheter som fikk tilskudd i 2020, og virksomheter som har sosialt entreprenørskap som sin hovedaktivitet er prioritert.

Innovative og nyskapende aktiviteter prioriteres fremfor aktiviteter som er nye i et geografisk område eller en kommune (kopivirksomhet). 

Formål med tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen skal stimulere til utvikling av sosialt entreprenørskap rettet mot bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon i Norge. 

Det er også et mål at ordningen skal stimulere til at egenorganiserte som har erfart fattigdom, sosial og økonomisk eksklusjon, bidrar til utvikling av sosialt entreprenørskap med erfaringsbasert kompetanse og kunnskap.

Målgruppe for tiltakene

Sosialt og økonomisk vanskeligstilte som enten opplever, eller står i fare for å oppleve, fattigdom og sosial eksklusjon. 

Hvem kan søke om tilskudd?

Virksomheter som oppfyller de formelle kravene og jobber i henhold til formålet med ordningen kan søke om tilskudd. 

Det er fem formelle krav som må være oppfylt: 

  1. Virksomheten må selv definere seg som en sosial entreprenør.
  2. Målet med virksomheten er å løse sosiale problemer på en ny måte.
  3. Det er vedtektsfestet at det ikke skal tas ut utbytte.
  4. Virksomheten drives av de sosiale resultatene, og også av en forretningsmodell som kan gjøre virksomheten levedyktig og bærekraftig etter noe tid. 
  5. Virksomheten er registrert i Frivillighetsregisteret (organisasjonsformen kan for eksempel være AS, stiftelse eller frivillig organisasjon).

Utviklingstilskudd og ordinært tilskudd 

Tilskuddet skal virke som såkorn for å få virksomheten i gang og etter hvert bli levedyktig og bærekraftig. Det kan søkes om utviklingstilskudd eller ordinært tilskudd over denne ordningen. 

Utviklingstilskudd

Ved søknad om utviklingstilskudd forventes det at virksomheten presenterer en god idé, men har behov for mer tid til å utvikle ideen og forretningsmodellen. 

Det er et mål at forretningsmodellen og virksomheten vil bli godt nok utviklet til at den kan klare å starte opp ved en eventuell videre finansiering (ordinært tilskudd). 

Et utviklingstilskudd er på inntil 150.000 kroner og gjelder for kun ett år. Dette tilskuddet kan bare tildeles en gang. 

Ordinært tilskudd

For de som søker om ordinært tilskudd for første gang forventer vi at aktiviteten vil kunne starte i løpet av relativt kort tid. Det innebærer at virksomheten må vise til konkret aktivitet i løpet av den første perioden den mottar tilskudd.

Prosjekter som innvilges tilskudd vil normalt være prioritert i en treårig periode. Tilskuddsperioden kan imidlertid forlenges med inntil to år utover de første tre årene, dersom virksomheten fortsatt kan sannsynliggjøre at den vil bli økonomisk selvstendig etter tilskuddsperioden. Normalt vil tilskuddet bli trappet ned i denne perioden. 

Det må søkes om tilskudd hvert år. Det er bare mulig å søke om midler til bruk i kalenderåret tilskuddet kunngjøres for.

Hva gis det ikke tilskudd til?

Det gis ikke tilskudd til finansiering av allerede igangsatt eller etablert virksomhet. Søknader kan imidlertid ta utgangspunkt i foreliggende virksomhet og være en videreutvikling av denne. Dette må komme klart frem i søknaden. 

Forpliktelser for tilskuddsmottaker

Det forventes at alle tilskuddsmottakere er kjent med regelverket for tilskuddsordningen, samt leser tilskudds brev og de krav som foreligger. 

Virksomheter som får tildelt tilskudd har plikt til å sende inn rapport og revidert regnskap 31.mars påfølgende år. Dersom virksomheten unnlater å sende inn pålagte dokumenter innen fristen kan tilskuddsbeløpet bli avkortet, eller kreves tilbakebetalt helt eller delvis.

Arbeids – og velferdsdirektoratet har utarbeidet en veileder for rapportering som må følges. 

Søknadsskjema 

Det er kun mulig å benytte vårt digitale søknadsskjema for å søke om tilskudd på denne ordningen. Søker må logge seg på med sin personlige bank id for å kunne registrere søknaden. Det samme gjelder levering av rapportering påfølgende år.  Vi gjør oppmerksom på at søknaden er knyttet til personen som logget seg på første gang. Det er derfor bare vedkommende som kan hente ut eller se informasjonen som er sendt inn. Vi anbefaler derfor at både søknad og rapportering lagres og gjøres lett tilgjengelig for virksomheten. 

Søknadsskjemaet som sendes inn må være utfylt i sin helhet, dokumenter kan ikke ettersendes. Vær oppmerksom på at ufullstendige søknader kan bli avvist. 

Finn søknadsskjema, regelverket og veileder for rapportering under «Relatert innhold» til høyre på siden.

Spørsmål om ordningen kan sendes på e-post til tilskudd.frivillige.organisasjoner@nav.no Ved henvendelser må det merkes hvilken tilskuddsordning det gjelder.