Hvorfor jobbe i NAV?

  • Du får meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver
  • Du kan være med å hjelpe enkeltmennesker
  • Du får jobbe i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
  • Du kan få store utviklingsmuligheter
  • Du får viktig og positiv arbeidserfaring
  • Du får jobbe med engasjerte og kompetente kolleger og ledere
  • Du får muligheter for arbeid i hele landet 

Vi jobber aktivt med arbeidsmiljøet og er en arbeidsplass med ordnede forhold. Under relatert informasjon finner du mer om organisering av NAV.

NAV som arbeidsplass

NAV er en arbeidsplass som er opptatt av å legge forholdene til rette for medarbeidere i ulike livsfaser. I NAV er det mulig å kombinere karriere, familie og fritid. Vi har også egne seniorpolitiske tiltak.

Vi har fokus på arbeidsmiljøet fordi vi vet at det er krevende å stå i møte med brukere i vanskelige livssituasjoner.

Vi legger forholdene til rette for medarbeidere med redusert funksjonsevne.

NAV har både statlige og kommunalt ansatte. Som statlig medarbeider i NAV har du tilgang til pensjons- og låneordning i Statens Pensjonskasse. Kommunalt ansatte i NAV er medlem i kommunale pensjonsordninger.

Faglig utvikling

I følge vår personalpolitikk skal vi ha landets fremste kompetanse innen arbeids- og velferdsforvaltning både på lokalt og sentralt nivå.

Nyansatte skal delta på tre parallelle opplæringsløp det første halve året. Del 1 er felles for alle nyansatte og del 2 er i den linjen de tilhører. I tillegg vil alle få opplæring ved enheten den jobber.

For at nyansatte ledere skal komme godt i gang med sitt lederoppdrag og få en god start som leder hos oss, har vi et introduksjonsprogram inkludert en mentor.

Vi er opptatt av at den enkelte medarbeider kan utvikle sin kompetanse kontinuerlig. Utvikling skjer på mange måter og på ulike arenaer. Vi har landsdekkende fagnettverk, lokale, regionale og sentrale samlinger som dekker ulike fagområder, og vi har oppmerksomheten rettet mot praksisnær, erfaringsbasert læring.

  • Kompetansestrategien for NAV forteller om hovedsatsingsområdene fram mot 2020.
  • Kunnskapsstrategien skal bidra til å prioritere og målrette NAVs virksomhet på kunnskapsområdet og utvikle tjenester og virkemidler basert på kunnskap om hva som virker.