2.1 Fysisk lokalisering, og utforming av NAV-kontoret

  • Er NAV-kontorets lokaler tilfredsstillende med tanke på føringene som er gitt i NAV-loven § 13 om universell utforming?
  • Er NAV sitt arealkonsept og kommunens føringer til fysisk utforming tatt hensyn til?
  • Har medbestemmelsesapparatet inkludert vernetjenesten vært involvert i valg av fysisk lokalisering, og utforming?
  • Har brukerutvalget vært involvert i utformingen?
  • Er lokalene tilfredsstillende med tanke på sikkerhet for brukere og ansatte? (Sikkerhet i NAV)
  • Er tjenestene til brukerne tilgjengelige?