Hva omhandler punktet: Hvor skal NAV-kontoret fysisk lokaliseres, hvordan skal det utformes, og hva er styrende for begge eiere hva gjelder beliggenhet og universell utforming ? Tilgjengelighet etter prinsippet om universell utforming gjelder både adkomst til og i bygningen, og teknologi-/IT-baserte tjenester. Kompenserende tiltak/assistanse suppleres der brukere ikke kan benytte fellesløsningene for at målet om likeverd og likebehandling skal oppnås. Lokalene skal utformes slik at de er med på å sikre tilgjengelighet for alle brukergrupper, og det skal spesielt tas høyde for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Ved anskaffelser av nye lokaler skal konkurransegrunnlaget/kravspesifikasjonen stille de nødvendige krav til universell utforming. Når det gjelder arealdisponering må eierne forholde seg til de respektive regler for medbestemmelse i henholdsvis kommune og stat. Brukermedvirkning er viktig i planlegging og utforming av NAV-kontoret for å sikre kvalitet og brukervennlige bygninger og tjenester.

Eiernes ansvar for å forebygge og sikre ansatte og brukere mot vold og trusler er hjemlet i Arbeidsmiljøloven. KS og Arbeids- og velferdsdirektoratet har i fellesskap utviklet en minimumsstandard for fysisk sikring av NAV-kontor.

Tilgjengelighet og tilgang til tjenester i NAV-kontoret vil være gjenstand for løpende vurdering i partnerskapet.

Til vurdering:

  • Er NAV-kontorets lokaler tilfredsstillende med tanke på føringene som er gitt i NAV-loven § 13 om universell utforming?
  • Er NAV sitt arealkonsept og kommunens føringer til fysisk utforming tatt hensyn til?
  • Har medbestemmelsesapparatet inkludert vernetjenesten vært involvert i valg av fysisk lokalisering, og utforming?
  • Har brukerutvalget vært involvert i utformingen?
  • Er lokalene tilfredsstillende med tanke på sikkerhet for brukere og ansatte? (Sikkerhet i NAV)
  • Er tjenestene til brukerne tilgjengelige?