Terskelen for å få jobb i varehandelen er lav sammenlignet med mange andre deler av arbeidslivet, ettersom det ikke stilles høye krav til formelle kvalifikasjoner eller tidligere arbeidserfaring. I tillegg legges det vekt på læring gjennom praktisk arbeid. Ettersom mange butikker har høy gjennomstrømming av ansatte, har de også bred erfaring i å rekruttere og lære opp nye medarbeidere.

Fafo-forskerne Ragnhild Steen Jensen og Kristine Nergaard har gjennomført en undersøkelse av varehandelen som inkluderingsarena, hvor de blant annet kartlegger hvordan arbeidsgiverne rekrutterer, tar imot og lærer opp nyansatte. Undersøkelsen er basert på kvantitative analyser av bransjedata fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB, samt kvalitative intervjuer med informanter på ulike nivåer innen varehandelen.

Forskerne finner blant annet at arbeidsgivere i bransjen anser det for å være et samfunnsansvar å ta inn utsatte grupper på ulike former for arbeidstrening. Samtidig krever rekruttering gjennom tiltak eller arbeidspraksis en del tilrettelegging, opplæring og oppfølging, og flere av de intervjuede understreker betydningen av godt samarbeid med NAV eller tiltaksbedriften. I tillegg må de som skal inkluderes, være motiverte og ha helse til å takle arbeidshverdagen i butikk, samt være gode nok i norsk.

Du finner rapporten på Fafos nettsider.