Arbeidsinkludering – med arbeidsgiverne på laget

Rapport fra forskningsprosjektet "Arbeidsinkludering - med arbeidsgiverne på laget», gjennomført av forskere fra SINTEF i perioden 2016-2019.

Hensikten med prosjektet har vært å fremskaffe og systematisere kunnskap om hvilke faktorer som påvirker arbeidsgivernes motivasjon og muligheter til å inkludere personer som befinner seg utenfor arbeidsmarkedet.

Prosjektet er basert på en omfattende datainnsamling, der kvantitative og kvalitative datakilder har lagt til rette for metodetriangulering og en helhetlig tolkning av resultater og funn. Datakildene omfatter fokusgruppeintervjuer med virksomheter og ansatte ved NAV-kontor og NAV Arbeidslivssenter, spørreundersøkelser blant virksomheter og arbeidsinkluderingsbedrifter og casestudier av utvalgte brukerløp.

Forskerne finner blant annet at det er stor inkluderingsvilje blant virksomhetene, og at samfunnsansvar er en viktig motivasjon for dem. Samtidig stiller de krav om økonomisk kompensasjon og tett oppfølging fra NAV for at de skal kunne ta inn folk på arbeidsutprøving. Rapporten inneholder anbefalinger for hvordan NAV, i samspill med arbeidsgivere, arbeidsinkluderingsbedrifter og helsetjenesten, kan jobbe for å lykkes enda bedre med arbeidsinkludering fremover.

Forskningsprosjektet er finansiert med FoU-midler fra NAV.

Les hele rapporten her