Færre arbeidsledige i Vestland, men nedgangen flatar ut 

Talet på heilt ledige i Vestland er redusert med over 700 personar frå september til oktober. Arbeidsløysa i fylket er no på 3,4 prosent.

Den gradvise nedgangen i arbeidssøkjarar som står utan jobb, held fram, men ikkje like raskt som i sommar. Dette viser tal frå NAV for oktober. 

– Det er gledeleg at stadig fleire av dei som vart ledige i vår, no kjem tilbake i arbeid. Diverre ser vi at talet på langtidsledige framleis er høgt, seier direktør i NAV Vestland, Anne Kverneland Bogsnes. 

Varsla endringar vil verke på ulike bransjar

NAV Vestland har registrert 6.870 arbeidssøkarar som har vore ledige i meir enn eit halvt år. Dette er ein nedgang på 0,4 prosent frå september.

– Vi er spente på korleis dei varsla reverseringane av ulike støtteordningar vil verke på ulike bransjar. Dette vil påverke situasjonen framover for permitterte arbeidstakarar; om og når dei kjem tilbake til jobben dei er permitterte frå, seier Bogsnes.

Det er flest ledige innan reiseliv og transport (1.733), serviceyrke (1.285) og butikk- og salsarbeid (1.212), medan det er færrast ledige innan jordbruk, skogbruk og fiske (143), akademiske yrke (161) og undervisning (271).  

Aurland og Øygarden med flest ledige

Samanlikna med i fjor finn vi størst auke i arbeidsløysa utanfor Bergen i Øygarden (+329 personar), Askøy (+304) og Alver (+187 personar). I Bergen kommune er det no 6.490 ledige, ein auke på 2.934 sidan oktober 2019. 

Det er høgast arbeidsløyse i kommunane Aurland (5,8 %), Øygarden (4,3 %), Bergen og Eidfjord (begge 4,2 %), medan Gulen, Gloppen (begge 1,2 %), Fjaler og Solund (begge under 1 %) har lågast arbeidsløyse i Vestland.

Snittet for heile fylket ligg på 3,4 prosent, som er lågare enn landsgjennomsnittet. 

Sjå visualisering av tala her.

Nøkkeltal for NAV Vestland (kun heilt ledige)

 

Oktober 2020

Endring frå september 2020

Heilt ledige

11.477

- 712

I prosent av arbeidsstyrken

3,4%

 - 6 %

Langtids arbeidssøkarar

6.870

- 0,4 %

Ledig ungdom under 25 år

1.586

- 11%

Tilgang på ledige stillingar

3.336

- 10  %

(jamført oktober 2019)

For kommentar til meldinga, kontakt: 

Anne Kverneland Bogsnes, direktør i NAV Vestland, mobil 905 21 059 

Birgitte B. Lygre, senior kommunikasjonsrådgjevar, mobil 905 07 096